งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ โครงการรวมพลังสร้างสรรค์จากพี่ให้น้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ โครงการรวมพลังสร้างสรรค์จากพี่ให้น้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ โครงการรวมพลังสร้างสรรค์จากพี่ให้น้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 8 โรงเรียนหล่มสัก วิทยาคม

2 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง
สถานที่ดำเนินงาน.. โรงเรียนบ้านโป่งช้าง

3 หลักการและเหตุผล การศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมหรือแผนงานหรือ โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม โรงเรียน ชุมชน การเริ่มต้นโครงการ การเลือก และวิเคราะห์หัวข้อ การเขียนเค้าโครง โครงการและแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้า แนวทางการเขียนโครงการและการนำเสนอ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด สร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ มุ่งหวังให้ผู้เรียนลงมือ ปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง การบริการจิตอาสาที่ ไม่มีค่าจ้างตอบแทน เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้มีความตระหนักรู้ มีความสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

4 วัตถุประสงค์ นักเรียนตระหนักรู้ในความสามารถของตน
นักเรียนมีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์ นักเรียนเกิดจิตสาธารณะที่ยั่งยืนจากการ ปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ สังคม นักเรียนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมร่วมกัน ในการช่วยเหลือสังคม

5 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง
กิจกรรมดำเนินการ กิจกรรมที่ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ๑. พัฒนาบริเวณรอบๆ โรงเรียน ๒๙ – ๓๐ มกราคม โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ๒. จัดตกแต่งห้องสมุดภายในโรงเรียน ๓. สร้างเสริมความรู้ด้านการรักการอ่านให้แก่น้องๆ นักเรียน

6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7 ก่อนปฏิบัติงาน

8 สำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มโครงงาน

9

10

11 ลงมือปฏิบัติงาน

12

13

14

15

16

17 ขอจบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ โครงการรวมพลังสร้างสรรค์จากพี่ให้น้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google