งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
นโยบาย เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย

2 ความสำคัญ โรงเรียนส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพเป็นเป้าหมายหนึ่งของ ยุทธศาตร์ “เมืองไทยแข็งแรง” การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประสบความ สำเร็จเชิงกระบวนการสูง กรมอนามัยมีนโยบายเร่งรัด การดำเนินงานในเชิงเนื้อหาที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ 3 เรื่อง ที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ “อาหารสะอาด ปลอดภัย สุขาน่าใช้ และ เด็กไทยฟันดี”

3 “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”
นโยบาย เรื่อง "อาหารสะอาด ปลอดภัยในโรงเรียน" เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้บริโภคอาหารที่ สะอาด และปลอดภัย กรมอนามัยจะเร่งดำเนินการ ให้โรงอาหาร โรงครัว ของโรงเรียน ได้รับป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”

4 "อาหารสะอาด ปลอดภัยในโรงเรียน"
นโยบาย "อาหารสะอาด ปลอดภัยในโรงเรียน" เรื่อง โรงเรียนที่จะได้ป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” จะต้องผ่านมาตรฐาน 2 เรื่อง คือ โรงครัว โรงอาหาร ที่รับประทานอาหารของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน” ครบทุกข้อ (30 ข้อ) ผ่านการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเรื่องความสะอาดของอาหาร (SI-2)

5 สุขาน่าใช้ในโรงเรียน ก่อนการประชุมส้วมโลกครั้งที่ 2
นโยบายเรื่อง สุขาน่าใช้ในโรงเรียน ก่อนการประชุมส้วมโลกครั้งที่ 2 ( 2nd World Toilet Expo) เดือน พ.ย กรมอนามัยจะเร่งรัดให้ส้วมในสถานบริการต่างๆ ผ่านมาตรฐาน และ โรงเรียน เป็นเป้าหมายหนึ่งของการดำเนินงาน

6 สุขาน่าใช้ในโรงเรียน
นโยบายเรื่อง สุขาน่าใช้ในโรงเรียน กรมอนามัยจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ส้วมในโรงเรียน ผ่านมาตรฐานครบทุกข้อ ใน 3 ด้าน คือ ความสะอาด (Healthy) ความพอเพียง (Accessibility) ความปลอดภัย (Safety)

7 กรมอนามัยจะเร่งรัดบริการทันตกรรมให้
นโยบายเรื่อง "เด็กไทยฟันดี" กรมอนามัยจะเร่งรัดบริการทันตกรรมให้ ทั่วถึงนักเรียนทุกคน และเร่งรัดเรื่องการสร้าง สุขนิสัยที่ดีของการดูแลฟัน คือ การแปรงฟัน ถูกวิธี และ การแปรงฟันหลังอาหาร

8 นโยบายเรื่อง “เด็กไทยฟันดี”
กรมอนามัยจะสนับสนุนโรงเรียนให้ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน “เด็กไทยฟันดี” ทั้ง 8 ข้อ ซึ่งมี สาระสำคัญครอบคุลมเรื่อง ต่อไปนี้ * การได้รับบริการทันตกรรม (เช่น ตรวจ ค้นหา อุด รักษา) * การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน * การไม่จำหน่ายอาหารที่เป็นผลเสีย ต่อสุขภาพฟัน

9 เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ความสำเร็จของ 3 เรื่องดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ เด็กไทยทำได้ นักเรียนแกนนำในโรงเรียนทำกิจกรรมภายใต้ “ชมรมเด็กไทยทำได้” ผู้ปกครองให้การสนับสนุน และ โรงเรียนเห็นความสำคัญ

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google