งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการประชุม ศปส.ทร. ณ ห้องประชุม สก.ทร. (ชั้น ๓)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการประชุม ศปส.ทร. ณ ห้องประชุม สก.ทร. (ชั้น ๓)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการประชุม ศปส.ทร. ณ ห้องประชุม สก.ทร. (ชั้น ๓)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ ก.พ.๕๘ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม สก.ทร. (ชั้น ๓)

2 ระเบียบวาระการประชุม
เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ศปส.ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามเรื่องที่สั่งการจากการประชุม ศปส.ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทร. ว่าด้วยลูกจ้างสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ.ศ ระเบียบวาระที่ ๔ ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปส.ทร. รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ระเบียบวาระที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

3 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

4 รับรองรายงานการประชุม ศปส.ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที ๒ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ศปส.ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

5 ติดตามเรื่องที่สั่งการจากการประชุม ศปส.ทร.
ระเบียบวาระที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามเรื่องที่สั่งการจากการประชุม ศปส.ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ๑. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอร่างรายงานการประชุม ศปส.ทร. ให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจทานความถูกต้องก่อนการจัดทำเป็นต้นฉบับ ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ (กฎหมาย) ตรวจสอบและจัดทำบันทึกแจ้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ของการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้กิจการต่าง ๆ ด้านกฎหมายทราบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ

6 ระเบียบวาระที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๔
พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทร. ว่าด้วยลูกจ้างสวัสดิการภายในกองทัพเรือ พ.ศ

7 ระเบียบวาระที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๕
ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศปส.ทร. รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ

8 ฝ่ายแผนโครงการและงบประมาณ ฯ

9 ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฯ

10 ฝ่ายติดตามผลงาน ฯ

11 ฝ่ายกองทุนบำเหน็จลูกจ้าง ฯ

12 ฝ่ายเลขานุการ ฯ

13 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการประชุม ศปส.ทร. ณ ห้องประชุม สก.ทร. (ชั้น ๓)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google