งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ ๗ / ๕๖ วันพุธที่ ๓ ก. ค. ๕๖, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม บน. ๖ ประชุม บน. ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ ๗ / ๕๖ วันพุธที่ ๓ ก. ค. ๕๖, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม บน. ๖ ประชุม บน. ๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ ๗ / ๕๖ วันพุธที่ ๓ ก. ค. ๕๖, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม บน. ๖ ประชุม บน. ๖

2 ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ

3 การรับรองรายงาน การประชุม บน. ๖ ครั้ง ที่ ๖ / ๕๖

4 การติดตามผลการ ปฏิบัติตามรายงานการ ประชุม บน. ๖ ครั้งที่ ๖ / ๕๖

5 เสนอให้ที่ประชุมทราบ

6 สรุปสถานการณ์ด้าน การข่าว

7 สรุปสถานภาพกำลัง พล

8 สรุปสถานภาพอากาศ ยาน บริภัณฑ์ภาคพื้น และยานพาหนะ

9 สรุปสถานภาพการใช้ งบประมาณ

10 สรุปสถานภาพการ จัดซื้อจัดจ้าง

11 ผลงานที่สำคัญของ เดือนที่ผ่านมา ของ นขต. บน. ๖

12 แผนปฏิบัติงานที่สำคัญ ในเดือนถัดไป ของ นขต. บน. ๖

13 แผนพัฒนาหน่วย หรือ กำลังพล ของ นขต. บน. ๖

14 ฝูงบิน ๖๐๑

15 ฝูงบิน ๖๐๒ รอ.

16 ฝูงบิน ๖๐๓

17 ฝูงบิน ๖๐๔

18 นขต. บน. ๖

19 ผลการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัดตามคำ รับรองแผนปฏิบัติ ราชการ บน. ๖

20 เรื่องอื่น ๆ

21 เสธ. บน. ๖ แจ้งให้ที่ ประชุมทราบ

22 รอง ผบ. บน. ๖ แจ้งให้ที่ ประชุมทราบ

23 ผบ. บน. ๖ แจ้งให้ที่ ประชุมทราบ


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ ๗ / ๕๖ วันพุธที่ ๓ ก. ค. ๕๖, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม บน. ๖ ประชุม บน. ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google