งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการประชุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการประชุม

2 การบันทึกการประชุม การบันทึกอย่างละเอียด การบันทึกเฉพาะประเด็นสำคัญ
การบันทึกเฉพาะมติและเหตุผล

3 การเขียนรายงานการประชุม
ควรจดเฉพาะใจความสำคัญ ใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน ควรเขียนเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่ต้องจดคำพูดโต้แย้งของแต่ละคน หรือคำพูดที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป

4 ผู้เขียนต้องตั้งใจฟังการประชุมอย่างมีสมาธิ
ควรแยกประเด็นสำคัญของผู้ที่ประชุมเสนอมา ข้อมูลเป็นตัวเลข ควรเขียนให้ถูกต้อง ใช้ถ้อยคำสำนวนแบบย่อความให้ ได้ใจความสมบูรณ์

5 รูปแบบรายงานการประชุม
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ณ ให้ลงชื่อสถานที่ที่ประชุม ผู้มาประชุม

6 ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
เริ่มประชุมเวลา ระเบียบวาระ เลิกประชุมเวลา ผู้จดรายงานการประชุม

7 สถานการณ์จำลอง ในการประชุมทางธุรกิจ

8 บริษัท บาร์โค้ด จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 บริษัท บาร์โค้ด จำกัด (มหาชน) เริ่มประชุมเวลา นาฬิกา เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว น.ส.ศิวาภรณ์ ก่อกิจสัมมากุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

9 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลการดำเนินงานในเดือน มกราคม 2548 ที่ผ่านมานั้น โดยเลขานุการได้นำรายละเอียดของงบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งหมายเหตุ การดำเนินงานแล้ว ที่ประชุมรับทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ( ไม่มี )

10 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
( ไม่มี ) วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประธาน ฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ฯ มีความต้องการที่จะใช้ เงินในการโฆษณาเปิดตัวสาขา ตลาดเจ๊พร ซึ่งเป็นสาขาเปิดใหม่ ในวงเงินรวม ไม่เกิน 150,000 บาท โดยจะทำการเปิดสาขาในอีก 1 เดือนข้างหน้า สำหรับรายละเอียด ข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการโฆษณาในครั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณากำหนดต่อไป จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรวงเงินดังกล่าว ตาม ที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร

11 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเป็นอย่างอื่นแล้ว ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเวลา นาฬิกา ลงชื่อ ศิวาภรณ์ ก่อกิจสัมมากุล ประธานที่ประชุม (น.ส.ศิวาภรณ์ ก่อกิจสัมมากุล) ประธานกรรมการ

12 THE END


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google