งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
ณ ห้องหรรษานาวี ราชนาวีสโมสร ๑๑ ส.ค.๕๒

2 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เลขาฯ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา กำหนดแนวทางการดำเนินการ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

3 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

4 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร.
เป็นโครงการนำร่อง ตั้งแต่ปี งป.๒๕๔๕ หน่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ กร. นย. สอ.รฝ ฐท.สส. กบร.กร. สพ.ทร. กอต.อศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ศฝท.ยศ.ทร และ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

5 คำสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๕๔๘/๒๕๔๔ ลง ๒๘ พ.ย.๔๔

6 ๑๒ พ.ค.๔๖ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้ดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในชุมชนบ้านพักอาศัยของข้าราชการทหารและตำรวจ

7 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๔๗ ลง ๑๖ ม
คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๔๗ ลง ๑๖ ม.ค.๔๗

8

9 ๒๕ เม.ย.๔๘ โอนเงินให้กองทุน บก.ทหารสูงสุด ๔๓ กองทุน ทร. ๑๐๑ กองทุน
ทอ. ๓๖ กองทุน รอ. ๑ กองทุน

10 พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๕ : ในแต่ละหมู่บ้าน หรือชุมชนเมืองให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกชื่อว่า “กองทุนหมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” แล้วแต่กรณี โดยให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านยื่นขอจัดตั้ง และจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ต่อนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

11 พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๓๐ : ให้กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ดำเนินการจดทะเบียน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (๓๑ ธ.ค.๔๗)

12 ระเบียบวาระที่ ๒ เลขาฯ สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

13 คำสั่งนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ที่ ๔/๒๕๕๐ ลง ๔ ก.ย.๕๐

14 คำสั่งนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ที่ ๔/๒๕๕๐ ลง ๔ ก.ย.๕๐

15 คำสั่งนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ที่ ๔/๒๕๕๐ ลง ๔ ก.ย.๕๐

16 ผลการดำเนินการของกองทุนฯ
หน่วย จำนวนกองทุน ยังไม่ได้ จดทะเบียน หมายเหตุ นย. สอ.รฝ. อรม.อร. รร.ชุมพลฯ อศ. (กองอุตุนิยมวิทยา) รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ๑๑ - ขอยกเลิก

17 ผลการดำเนินการของกองทุนฯ
หน่วย จำนวนกองทุน ยังไม่ได้ จดทะเบียน หมายเหตุ กร. ฐท.สส. ฐท.สข. ฐท.พง. สก.ทร. ศฝท.ยศ.ทร. ๑๓ ๒๐ ๒๙ ๒๗ นสร.ฯ และ กฝร.ขอยกเลิกกองทุน (๒ กองทุน)

18 ขอยกเลิกกองทุน กร. ๒ กองทุน (นสร.กร. และ กฝร.) รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

19 พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๑๐ : ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนหมู่บ้านใด ให้โอน บรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิและหนี้สินของกองทุนหมู่บ้านนั้น ไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบ ที่คณะกรรมการกำหนด ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.๒๕๔๙

20 ที่ประชุมใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านมีมติให้เลิก ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.๒๕๔๙ การเลิกกองทุน ที่ประชุมใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านมีมติให้เลิก ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย นายทะเบียนสั่งให้เลิก

21 ขอเพิ่มเติมกองทุน ฐท.สข. ๑ กองทุน ศฝท.ยศ.ทร. ๕ กองทุน

22 แผนการดำเนินงานของ กทบ.
ระยะที่ ๑ สิ้นสุดเมื่อ ๒๔ ก.ค.๕๒ ระยะที่ ๒ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

23 แผนการดำเนินงาน ระยะที่ ๒
การรวบรวมข้อมูลกองทุนฯ ทั่วประเทศ ภายใน ๓ เดือน (ก.ค.-ก.ย.๕๒) การอบรมผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน ๔,๐๐๐ คน การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยคดีความ จำนวน ๔,๐๐๐ คน การอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๘,๐๐๐ คน การตั้งโรงเรียนกองทุนหมู่บ้าน ในลักษณะของศูนย์การเรียนรู้

24 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง
ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง การดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร.

25 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google