งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการจัดการประชุม ให้ประสบความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการจัดการประชุม ให้ประสบความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการจัดการประชุม ให้ประสบความสำเร็จ

2 ความสำคัญของการประชุม

3 ทำไมต้องประชุม

4 รูปแบบการจัดการประชุม
การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมประจำเดือน การประชุมชี้แจง การประชุมเพื่อรับการตรวจราชการ

5 การประชุมทั่วไปของ สำนักงาน กศน.จังหวัด

6 ในฐานะนักจัดการงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุม
ขั้นตอนการจัดประชุม ในฐานะนักจัดการงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุม รับคำสั่ง / รับมอบหมายให้จัดประชุม ตรวจสอบ เช็คข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมจากผู้บังคับบัญชา เตรียมเอกสาร ข้อมูล ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบการจัดประชุม กำหนดองค์ประกอบที่ต้องใช้ในการจัดประชุม

7 องค์ประกอบของการจัดประชุมที่ควรคำนึงถึง
สถานที่ วัน เวลา ป้ายชื่อ /ป้ายต้อนรับ /ป้ายเวที การจัดโต๊ะประชุม การจัดอาหาร เครื่องดื่ม เบรก อุปกรณ์เครื่องมือ / เครื่องเสียง / ไมโครโฟน / เครื่องฉาย / คอมพิวเตอร์ จัดทำวาระการประชุม การจดบันทึกการประชุม / ขึ้นจอ / บันทึกเสียง

8 รูปแบบวาระการประชุม หัวข้อการประชุม วัน เวลา สถานที่
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

9 ภารกิจที่ต้องดำเนินการหลังการประชุมเสร็จ
จัดทำรายงานการประชุม สรุปผลการประชุม สรุปสิ่งที่ต้องปฏิบัติ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณา จัดทำข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ เคลียร์ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และขอบคุณผู้สนับสนุนการประชุม

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการจัดการประชุม ให้ประสบความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google