งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.1 การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.1 การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.1 การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สวัสดิการ ทน. (สบก.)

2 ความเป็นมา อทน.ให้ สบก. ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสวัสดิการ ทน.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ภายในส่วนราชการ พ.ศ ข้อ 8 กำหนดว่า ในการจัดให้มีสวัสดิการภายในส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ

3 คณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ
1. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 2. ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งจากข้าราชการในส่วนราชการนั้นไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ โดยกรรมการอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 3. ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ - มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี - ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ - ในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาขิกพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่คัดเลือกกรรมการแทนก็ได้ ในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการมีจำนวนเท่าที่เหลืออยู่

4 คณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ
4.ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส่วน เป็นกรรมการและเลขานุการ การคัดเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด อทน. กำหนดวิธีการคัดเลือกให้ผู้บริหาร ผอ.สำนัก ผอ.ศูนย์ ผอ.สทภ และผอ.กลุ่มงาน คัดเลือกกันเอง โดยการเสนอชื่อจำนวน 7 คน เป็นกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ ในวันประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ สบก. ได้มีบันทึกที่ ทส /ว.486 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 แจ้งเวียนให้ผู้บริหาร ฯ ทราบแล้ว

5 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควรให้ ให้ผู้บริหาร ผอ.สำนัก ผอ.ศูนย์ ผอ.สทภ.1-10 และผอ.กลุ่มงาน เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 7 คน เป็นกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 4.1 การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google