งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ผลการสอบขับเคลื่อนการ จัดการเรียนการสอน 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ ระดับชาติ (NT, O-NET) H 1 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ S.D. น้อยกว่าระดับประเทศ H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ผลการสอบขับเคลื่อนการ จัดการเรียนการสอน 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ ระดับชาติ (NT, O-NET) H 1 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ S.D. น้อยกว่าระดับประเทศ H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ผลการสอบขับเคลื่อนการ จัดการเรียนการสอน 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ ระดับชาติ (NT, O-NET) H 1 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ S.D. น้อยกว่าระดับประเทศ H 2 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ S.D. มากกว่าระดับประเทศ L 1 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ S.D. น้อยกว่าระดับประเทศ L 2 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ S.D. มากกว่าระดับประเทศ

2 รายละเอียดกลุ่ม ประเมิน กลุ่ม H 1 หมายถึง การจัดการเรียน การสอนอยู่ในระดับดี กลุ่ม H 2 หมายถึง การจัดการเรียน การสอนอยู่ในระดับพอใช้ แต่ต้องพัฒนา นักเรียนในกลุ่มอ่อน เพื่อให้ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานลดลง กลุ่ม L 1 หมายถึง การจัดการเรียน การสอนอยู่ในระดับ ปรับปรุง ต้อง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น กลุ่ม L 2 หมายถึง การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

3 แนวทางการพัฒนา คุณภาพ กลุ่ม H 1 1. ศึกษารูปแบบและค้นหาวิธีการ (Best Practice) เพื่อเป็นต้น แบบและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูใน โรงเรียนและผู้อื่นได้ 2. นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ กลุ่ม H 2 1. จัดกลุ่มนักเรียน เพื่อวางแผนการ จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับความแตกต่างของนักเรียน 2. วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ โดยมุ่งพัฒนานักเรียนทั้งกลุ่มเก่งและ กลุ่มอ่อน 3. นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ

4 แนวทางการพัฒนา คุณภาพ ( ต่อ ) กลุ่ม L 1 1. วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนการสอน 2. พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ของครู 3. นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ กลุ่ม L 2 1. จัดกลุ่มนักเรียน 2. วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอน 3. พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ของครู 4. นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ผลการสอบขับเคลื่อนการ จัดการเรียนการสอน 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ ระดับชาติ (NT, O-NET) H 1 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ S.D. น้อยกว่าระดับประเทศ H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google