งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โรงเรียนด่านแม่คำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โรงเรียนด่านแม่คำมัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โรงเรียนด่านแม่คำมัน

2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง P D C A

3 กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศึกษา/กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์องค์กร/ข้อมูล สารสนเทศและจัดระบบบริหารและทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วางแผนงานโครงการยึดหลักวงจร คุณภาพ ( PDCA) P การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพ นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลคุณภาพ การศึกษา การรายงานคุณภาพ การผดุงคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง D C A

4 กระบวนการบริหารงานโรงเรียนด่านแม่คำมัน (บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา)
ศึกษา/กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์องค์กร/ข้อมูลสารสนเทศ และจัดระบบบริหารโรงเรียนและทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ วางแผนงานโครงการกิจกรรมยึดหลักวงจร คุณภาพ P ( PDCA) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลคุณภาพ การรายงานคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง D C A ( PDCA) ( PDCA) ( PDCA)

5 กระบวนการบริหาร ชั้นเรียน โรงเรียนด่านแม่คำมัน (บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา)
ศึกษา/กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศชั้นเรียน และจัดระบบบริหารชั้นเรียนและทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชั้นเรียน วางแผนงานพัฒนายึดหลักวงจร คุณภาพ P ( PDCA) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพชั้นเรียน การปรับปรุงคุณภาพ ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลคุณภาพ ชั้นเรียน การรายงานคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง D C A ( PDCA) ( PDCA) ( PDCA)

6 D แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม PDCA แผนบริหารชั้นเรียน PDCA
การดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพชั้นเรียน 2 งาน คือ 1. งานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 2. งานตามแผนบริหารชั้นเรียน (PDCA) D ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน แผนบริหารชั้นเรียน PDCA 1.งานการเรียนรู้ 2. งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรม PDCA


ดาวน์โหลด ppt การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โรงเรียนด่านแม่คำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google