งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการขับเคลื่อนกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ สู่การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชนประเภท อาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการขับเคลื่อนกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ สู่การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชนประเภท อาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการขับเคลื่อนกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ สู่การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชนประเภท อาชีวศึกษา

2 บทบาท หน้าที่ของสำนักงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ของเอกชน ทุกระดับ พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ สอน การวัดผลและประเมินผล ดูแล กำกับ ติดตาม คุณภาพการจัด การศึกษาเอกชนและการประกัน คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา เอกชน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนของ โรงเรียนเอกชน

3 โครงการขับเคลื่อนกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ สู่การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชนประเภท อาชีวศึกษา ความสำคัญของกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ เป็นเครื่องมือ เชื่อมโยงโลกของการศึกษา และการทำงาน ผ่านการ สมรรถนะของการศึกษาใน แต่ละระดับ และสมรรถนะของ แต่ละวิชาชีพ จะเป็น รูปแบบการจัดการศึกษาและ จัดการกำลังคนในอนาคต

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน กรอบคุณวุฒิวิชาแห่งชาติ ให้กับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของโรงเรียนเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ สอน / การจัดกิจกรรมเสริมการ เรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ

5 กิจกรรม 1. ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ 2. ประชุมปฏิบัติการ เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติกับมาตรฐาน หลักสูตรตามสาขาวิชา

6 กิจกรรม 3. ประชุมปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการ สอนรายวิชา กิจกรรม สู่ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 4. ติดตาม การจัดการศึกษา และจัดทำรายงานผลการ ขับเคลื่อน กิจกรรม

7 รายละเอียดกิจกรรม ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าห มาย ระยะเ วลา งบประ มาณ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความ เข้าใจเรื่อง กรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ ให้โรงเรียนเอกชน ประเภท อาชีวศึกษา 458 โรง ผู้อำนวยการ รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้า ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนละ 2 คน 5 ครั้งๆ ละ 2 วัน ธค 57 มค. 58 1.5 ล้าน

8 รายละเอียดกิจกรรม ประชุมปฏิบัติการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติกับมาตรฐานหลักสูตรตามสาขาวิชา วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าห มาย ระยะเ วลา งบประ มาณ เพื่อเตรียมความ พร้อมในการ จัดการเรียนการ สอน รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้า ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้า สาขาวิชา โรงเรียนละ 5 คน 4 ครั้งๆ ละ 3 วัน มค. – กพ. 58 6 แสน

9 รายละเอียดกิจกรรม ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนสู่กรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ

10 รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าห มาย ระยะเ วลา งบประ มาณ จัดทำรายวิชา หรือ กิจกรรมเสริม หรือแผน การ เรียน ให้ สอดคล้องกับ กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้า ฝ่ายวิชาการ 30 คน 3 ครั้งๆ ละ 5 วัน มีค – เมย. 58 6 แสน

11 รายละเอียดกิจกรรม ประชุมจัดทำรายงานผลการนำ กรอบคุณวุฒิไปใช้ในการ จัดการเรียน

12 วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าห มาย ระยะเ วลา งบประ มาณ ติดตามการ ดำเนินงานของ โรงเรียน อาชีวศึกษา แจ้งรายวิชา กิจกรรมเสริม ให้ โรงเรียน ติดตามการ ดำเนินงานของ โรงเรียน ประชุมจัดทำ รายงานผลการ ดำเนินงาน 458 โรง 458 โรง พค. 58 สค. – กย. 58 กย. 58 1 แสน

13 งบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3,000,000 บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สามารถนำเอากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14 ขอขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการขับเคลื่อนกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ สู่การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชนประเภท อาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google