งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย ในการประเมินรอบสาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย ในการประเมินรอบสาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย ในการประเมินรอบสาม
ศน.หมี

2 O-net ปี 53 หูช้าง ระดับดี 13.29 อนุบาลบ้านไร่ ระดับดี 12.16
หูช้าง ระดับดี อนุบาลบ้านไร่ ระดับดี หนองงาแซง ระดับดี ประดู่ยืน ระดับดี ทุ่งนาสวน ระดับพอใช้ 10.33 ปางไม้ไผ่ ระดับพอใช้ 8.24 รัตนโกสินทร์ 2 ระดับพอใช้ 9.16 ทัพยายปอน ระดับพอใช้ 9.30 ห้วยโศก ระดับพอใช้ 9.30

3 O-net ปี 53 10. หนองผักกาด ระดับพอใช้ หนองกระทุ่ม ระดับ พอใช้ ล่อมเสือโฮก ระดับพอใช้ ป่าเลา ระดับพอใช้ น้ำพุ ระดับปรับปรุง ห้วยพลู ระดับปรับปรุง น้ำรอบ ระดับปรับปรุง บ้านกลาง ระดับปรับปรุง 6.77

4 ความเข้าใจตนเอง 1. โรงเรียนตนเองอยู่กลุ่มไหน 1.1 โรงเรียนในระดับพัฒนา 1.2 โรงเรียนรักษาระดับ 1.3 โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ 2. คะแนน 0-net อยู่ระดับใด ใช้ของปีไหน 2.1 ประเมินกลุ่ม 2 (17 ร.ร.) ใช้เช่นเดียวกับกลุ่ม 1 (18 ร.ร.) 2.2 ประเมินกลุ่ม 3 ใช้ปี 54

5 ความเข้าใจตนเอง 2. การสรุปงานเป็นระบบสารสนเทศ 2.1 งานบริหาร 4 ฝ่าย 2.2 โครงการ ในรูปรายงานโครงการ 2.3 ข้อมูลนักเรียน วิเคราะห์ผู้เรียน เก่ง กลาง อ่อน 2.4 การเข้าใช้ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 2.5 การอบรม ประชุม สัมมนา 20 ชั่วโมง ฯลฯ

6 ความเข้าใจตนเอง 3. การประเมิน 3 เส้า 3.1 เอกสาร แผนพัฒนา แผนประจำปี โครงการ 3.2 บุคคล คณะกรรมการ โรงเรียน ชุมชน 3.3 สัมภาษณ์ บุคคล (คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนร่วม ส่วนราชการ) 4. บุคลากรในโรงเรียน 4.1 ข้อมูลครู การศึกษา ภาระงาน 4.2 ครูปฐมวัยต้องจบปฐมวัย 4.3 นักเรียนปฐมวัยไม่ถึง 6 คนไม่ประเมิน 4.4 ครูที่บรรจุใหม่ ไม่ถึง 6 เดือน ไม่ประเมิน แต่ประเมินเพื่อช่วยเหลือคนอื่น

7 ความเข้าใจตนเอง 5. เกณฑ์ สมศ. เอามาตีแผ่ แล้วเตรียมงานเข้า โดยนำเล่มสีม่วง กระดูกงู แผนพัฒนา แผนรายปี โครงการ SAR มาวิเคราะห์ 6. คะแนน O-net ปรับปรุงเร่งด่วน ปรับปรุง 8 – พอใช้ ดี ดีมาก

8 เร่งด่วน Mou อย่างน้อยควรมี 2 ข้อตกลง 1.1 โรงเรียน กับ สพป.อุทัยธานี
1.1 โรงเรียน กับ สพป.อุทัยธานี 1.2 โรงเรียนกับส่วนราชการอื่น เช่น อบต. อบจ. สาธารณสุข สถานีตำรวจ เกษตร หรืออำเภอ ธนาคาร 1.3 ผอ.ร.ร.กับ ครูรายบุคคล 1.4 ครูกับนักเรียน

9 เร่งด่วน 2. การสรุปงานเป็นระบบสารสนเทศ 2.1 งานบริหาร 4 ฝ่าย 2.2 โครงการ ในรูปรายงานโครงการ 2.3 ข้อมูลนักเรียน วิเคราะห์ผู้เรียน เก่ง กลาง อ่อน 2.4 การเข้าใช้ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 2.5 การอบรม ประชุม สัมมนา 20 ชั่วโมง 2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระ และรายปีย้อนหลัง ฯลฯ

10 เร่งด่วน 3. การตรวจสอบแผนพัฒนา (ระยะยาว) แผนรายปี โครงการ ให้มีความสอดคล้องกันและตอบสนองมาตรฐาน 4. การทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ สมศ. 4.1 หนังสือส่งถึง สพป. 4.2 บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานลงนาม 4.3 โครงการ / กิจกรรม 4.3 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

11 เร่งด่วน 5. การประเมินภายในของเขต 5.1 ผลการประเมินต้องอยู่ระดับดี 5.2 การให้คะแนนของเขต ดี ดีมาก มีผลต่อการประเมินของ สมศ. เมื่อมาพบว่าสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 5.3 นโยบาย คำสั่ง งบประมาณ 5.4 มุมมอง

12 เร่งด่วน 6. การจัดแฟ้ม จัด 18 แฟ้ม ตามมาตรฐาน / จัดเอกสารประกอบตามตัวบ่งชี้ SAR แผนรายปี มีทุกปี

13 อื่นๆ การจัดทำไกด์ลาย ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของ สมศ
การจัดทำไกด์ลาย ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของ สมศ การจัดทำเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ของครู บันทึกการสอน (บันทึกหลังสอน บันทึกผลการสอน) การลงนามในเกสารของ ผอ. การอนุมัติให้ใช้แผนการสอน ให้เขียนให้มาก การจัดทำข้อสอบมาตรฐานตามกลุ่มสาระ อิงมาตรฐาน รายกลุ่มสาระ การวิเคราะห์ข้อสอบ หาค่าความสอดคล้อง ความยากง่าย มัธยฐาน การคัดเลือกข้อสอบ (โปรแกรมอย่างง่ายมีที่ผม)

14 8. การสรุปโครงการ 8. 1 เอาจุดประสงค์มาสรุป 8
8. การสรุปโครงการ 8.1 เอาจุดประสงค์มาสรุป 8.2 สรุปความพึงพอใจโครงการ 8.3 สรุปอย่างสั้นเหมือนวิจัยหน้าเดียวก็ได้ แต่ต้องครอบคลุม 8.4 สรุปในตัวโครงการ ขีด เขียน ร่องรอยไว้ให้ปรากฏว่าได้ทำ 9. การไปอบรม ประชุม สัมมนา ครูได้นำมาต่อยอดอย่างไร 9.1 สรุปผลการประชุมเสนอผู้บริหาร 9.2 นำเข้าที่ประชุมครู 9.3 ขยายผลต่อครู จนถึงนักเรียน

15 10. คำสั่งโรงเรียนให้มีหน้าสารบัญ 11
10.คำสั่งโรงเรียนให้มีหน้าสารบัญ 11. ข้อมูลการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สรุปรายชั้น 12. เอกสารการวัดความเป็นนักเรียนดี ดูจากเพื่อนประเมิน ประเมินตนเอง ครูประเมิน ผู้ปกครองประเมิน 13. สรุปผลงานโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน 14.

16 แนวการดำเนินงานของเขต
ดูรายชื่อคณะกรรมการและกำหนดการประเมินแต่ละโรงเรียนรุ่นต่อไป จัดกลุ่มโรงเรียนที่มีคณะกรรมการชุดเดียวกัน / ความพร้อม / จัดโรงเรียนที่ถูกประเมินโดยคณะกรรมการชุดนั้นเป็นพี่เลี้ยง ร่วมกับ ศน.กลุ่มประกัน ศน.ผู้รับผิดชอบ และ รอง ผอ.สพป. 4. ประชุมโรงเรียนที่จะถูกประเมินเพื่อเตรียมการ 5. ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเป็นระยะ

17 เว็บไซด์


ดาวน์โหลด ppt เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย ในการประเมินรอบสาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google