งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมประสิทธิภาพการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมประสิทธิภาพการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมประสิทธิภาพการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนาคม 2550

2 กลยุทธ์ สพฐ. ปี 2550 คุณธรรมนำความรู้ การขยายโอกาส
กลยุทธ์ สพฐ. ปี 2550 คุณธรรมนำความรู้ การขยายโอกาส คุณภาพ/มาตรฐานการศึกษา การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม

3 คุณภาพ/มาตรฐานการศึกษา
 เร่งรัดปรับปรุงมาตรฐานโรงเรียน  การอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์  การยกระดับผลสัมฤทธิ์  NT - คุณภาพโรงเรียน ป.6, ม.3 - ปรับปรุงผู้เรียน ป.2, ป.5, ม.2  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ICT  อบรมครู  การประเมินในชั้นเรียน

4 ภาระงาน ปี 2550 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษา 2549 1.1 สพฐ. ดำเนินการประเมิน ชั้น ป.6 และ ม.3  พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินฯ  การบริหารการสอบ  การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษา ฯ 1.2 สพท. ดำเนินการประเมิน ชั้น ป.2 , ป.5 และ ม.2 ***  สนับสนุนงบประมาณให้เขตพื้นที่ดำเนินงาน

6 2. การสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผู้เรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ สพท.
2.1 ส่งเสริม สพท. พัฒนารูปแบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลผลการประเมินฯ ของ สพท. เชื่อมโยงกับ สพฐ. 2.3 สนับสนุนการดำเนินงานของ สพท. ในการสร้างและพัฒนาคลัง เครื่องมือมาตรฐาน : ทีมงาน 2.4 ส่งเสริมมาตรฐานการวัดและประเมินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการ เรียนการสอนของโรงเรียน

7 3. การส่งเสริมการประเมินในชั้นเรียน
ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากรเพื่อวางแผน/หลักสูตรการอบรม ประชุมอบรมวิทยากรแกนนำเขตพื้นที่ จัดสรรให้เขตพื้นที่นำสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 4. การพัฒนาระบบการนำผลการประเมินไปใช้ รูปแบบการนำไปใช้เป็นเกณฑ์การจบหลักสูตร สร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้เรียน

8 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน
จัดทำรายงานผลการเรียนช่วงชั้นที่ 4 เพื่อการคัดเลือกเข้าเรียนต่อใน ระดับอุดมศึกษา จัดทำผลการเรียนช่วงชั้นที่ 3 จัดทำระบบการรายงานผลการจบหลักสูตรด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ 6. การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อให้บริการและการเทียบโอนการเทียบวุฒิ สนับสนุนเขตพื้นที่ให้บริการตรวจสอบและออกหลักฐาน ติดตามสภาพการเทียบโอนของโรงเรียน

9 7. การสร้างและพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อให้บริการ
7.1 ข้อสอบมาตรฐาน ข้อสอบตามหลักสูตรชั้น ป.2, ป.3 , ป.5 , ป.6 , ม.2 และ ม.3 แบบวัดความถนัดทางการเรียน แบบวัดทักษะการคิด แบบวัดคุณลักษณะทั่วไป แบบวัดภาษาไทย - ระดับคุณภาพการใช้ภาษา - ความเร็วในการอ่าน

10 7.2 พัฒนาฐานข้อมูลคลังเครื่องมือ
7.3 การบริการเครื่องมือ ให้บริการเครื่องมือและให้บริการตรวจสอบกระดาษคำตอบแก่เขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 8. การให้บริการสอบบุคคลทั่วไป ไทย/จีน Online

11 การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินผล
การประเมิน & การเรียนรู้ ค้นหาความคิดยอดเยี่ยม ความหมายเชิงลึกในสิ่งที่เรียนรู้ การประเมิน การเรียนรู้

12 การเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้
การเก็บข้อมูลเพื่อให้เข้าใจในรายละเอียด การพัฒนาเพื่อให้เกิดการปรับปรุง ความสามารถที่จะอธิบายและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง

13 วัฒนธรรมการประเมิน กระบวนการจัดการข้อมูล
วัฒนธรรมการประเมิน กระบวนการจัดการข้อมูล อย่างต่อเนื่อง นำไปใช้วางแผนปฏิบัติงานเป็นระบบ

14 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรหลัก ระดับเขตพื้นที่
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรหลัก ระดับเขตพื้นที่ กรอบแนวคิด หลักการ มาตรฐานและวิธีการจัดการเรียน การสอนและการประเมินสภาพจริง การสร้างองค์ความรู้ 2 การออกแบบภาระงานสำหรับการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริง มาตรฐานช่วงชั้น เนื้อหา ชั้น/ปี ภาระงาน หน่วยการเรียน เกณฑ์

15 การออกแบบและการใช้ portfolio = วิธีการประเมิน
กรณีตัวอย่างการประเมินสภาพจริง แนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน และชั้นเรียน วิจัยและพัฒนา KM-Best Praetice

16 การนำสู่การปฏิบัติ : เขตพื้นที่
การนำสู่การปฏิบัติ : เขตพื้นที่ เป้าหมาย ทุกโรงเรียนมีแนวปฏิบัติในการประเมิน สภาพจริงในชั้นเรียน สภาพปัจจุบันการประเมินในชั้นเรียน ของโรงเรียน

17 กิจกรรม 1. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการวัด
กิจกรรม 1. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาการวัด และประเมินสภาพจริงในชั้นเรียนของ โรงเรียน กิจกรรม 2 การวางแผนการเสริมประสิทธิภาพการ วัดและประเมินสภาพจริงในชั้นเรียน ของโรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การเสริมประสิทธิภาพการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google