งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของงานแนะแนว ระดับประถมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของงานแนะแนว ระดับประถมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของงานแนะแนว ระดับประถมศึกษา
งานวิจัยในชั้นเรียน ของงานแนะแนว ระดับประถมศึกษา

2 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546

3 จุดประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 3.เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

4 สมมุติฐาน นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

5 ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา จำนวน คน ซึ่งทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 44 คน

6 ตัวแปรอิสระ ชุดกิจกรรมแนะแนว
ตัวแปรตาม ความคิดสร้างสรรค์

7 นิยามศัพท์เฉพาะ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดได้จำนวนมาก หลายทิศทาง มีความแปลกใหม่ มีคุณค่า โดยนักเรียนสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือปัญหาในด้านปริมาณ ความแปลกใหม่ ความหลากหลาย ไม่ซ้ำ ไม่จำเจ และมีรายละเอียด ความคิดสร้างสรรค์ที่ศึกษาประกอบด้วยความคิด 2 ลักษณะ คือ

8 1.1.ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือต่อปัญหาได้แปลกใหม่ แตกต่างจากคนอื่น และมีคุณค่า 1.2.ความคิดละเอียดละออ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือต่อปัญหาในการตกแต่งให้รายละเอียดเพื่อให้เกิดเป็นภาพหรือความคิดที่ชัดเจนสมบูรณ์

9 ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยกิจกรรม 7 กิจกรรม ซึ่งมีทั้งกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม เนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

10 วิธีดำเนินงานวิจัย ขั้นเตรียม - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นเตรียม - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นสร้าง - สร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ - สร้างแบบทดสอบความคิดสรรค์ โดย ปรับปรุงจาก แบบทดสอบความคิดสร้าง สรรค์ โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก (Torrance Test of Creative Thinking Figural Form A)ของทอแรนซ์ ซึ่งได้แปลและปรับปรุงโดย ดร.อารี รังสินันท์

11 ขั้นทดลอง 1. ทำการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น 2. ดำเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 1 ภาคเรียน โดยใช้เวลาในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3. ทำการทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ชุดเดียวกับข้อที่ 1

12 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

13 ผลการวิจัย นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังจากการทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

14 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

15 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

16 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

17 ซึ่งแสดงว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ของงานแนะแนว ระดับประถมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google