งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชา การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี. รหัสวิชา 225241 ชื่อวิชา Design and Analysis of Algorithm หน่วยกิต 3 (2-2-5) ภาคเรียน 2 ปี 2556 เริ่ม 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชา การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี. รหัสวิชา 225241 ชื่อวิชา Design and Analysis of Algorithm หน่วยกิต 3 (2-2-5) ภาคเรียน 2 ปี 2556 เริ่ม 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชา การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

2 รหัสวิชา 225241 ชื่อวิชา Design and Analysis of Algorithm หน่วยกิต 3 (2-2-5) ภาคเรียน 2 ปี 2556 เริ่ม 4 พฤศจิกายน 56 – 18 กุมภาพันธ์ 2557 2

3 วัน / เวลา / ห้อง จันทร์ / 13.00 – 15.00/ ICT1419 อังคาร / 8.00 – 10.00/ ICT1419 เพื่อ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 55 คน 3

4 ผู้สอน ธรรมรัตน์ ธรรมา (THAMMARAT THAMMA) thammarat.th@up.ac.th  ใช้ส่งงาน ถ้าสั่ง ให้ส่งทางอีเมล์ thammarat.th@up.ac.th 4

5 www.ict.up.ac.th/thammaratt/index.php?i d=225241-design-and-analysis-of- algorithm 5

6 https://plus.google.com/10898075789213 1987652/ 6

7 http://www.lms.up.ac.th/ 7

8 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การ วิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ การเขียนโปรแกรม แบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ปัญหาเอ็นพี บริบูรณ์ Design and analysis of algorithms, complexity analysis, greedy algorithms, divide and conquer, dynamic programming, graph algorithms, NP- complete problems 8

9 คุณธรรม จริยธรรม ที่นิสิตต้องมี อิทธิบาท ๔ ( ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา ) หิริโอตัปปะ 9

10 วิธีการสอน เน้นบรรยาย แบบนิสิตมีส่วนร่วม แบบฝึกหัดในห้อง การบ้าน คาดหวังให้ออกมาในรู้แบบ PBL (Project Based Learning) 10

11 วิธีการประเมินผล สอบทฤษฎี 70% แบบฝึกหัด งาน การบ้าน 20% ไม่ตรงเวลา ช้า ลอกกัน = ไม่รับส่ง ให้ 0 ไปเลย เข้าเรียน การมีส่วนร่วม 10% 11

12 12


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชา การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี. รหัสวิชา 225241 ชื่อวิชา Design and Analysis of Algorithm หน่วยกิต 3 (2-2-5) ภาคเรียน 2 ปี 2556 เริ่ม 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google