งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา

2 ข้อมูลผู้จัดทำ หัวข้อโครงงาน ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา
หัวข้อโครงงาน ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา นิสิต นายอรรถสิทธิ์ เลิศศิริยุทธ รหัสประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน กรรมการพิจารณาโครงงาน นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน ระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ 1.ที่มาของปัญหา 2.วัตถุประสงค์ของโครงงาน
3.แนวทางพัฒนาโครงการ 4.ขอบเขตของโครงงาน 5. ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 6. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน 7. เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

4 ที่มาของปัญหา ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)นั้น ซึ่งเป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม อีกทั้งยังต้องคอยดูแลและให้บริการงานด้าน สาธารณูปโภคต่างๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย โดยระบบ น้ำประปาเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประชาชนภายใน ท้องถิ่น เราจึงพัฒนาระบบเก็บค่าน้ำประปาขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการ ทำงาน และเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ลดข้อผิดพลาด ต่างๆ

5 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ใช้สำหรับระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา 2.เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน 3.เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการเกี่ยวกับการเก็บค่าน้ำประปา 4.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานต่างๆ

6 แนวทางพัฒนาโครงการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน โดยการจัดทำ ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขึ้นมาใช้ในการดำเนินงานในส่วนของการเก็บ ค่าน้ำประปา ระบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิธีเดิมๆได้ ดังนี้ วิธีเดิม – จัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงกระดาษหรือสมุด ระบบ– จัดเก็บและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ วิธีเดิม – สืบค้นประวัติผู้ใช้บริการน้ำประปา ระบบ – สืบค้นประวัติโดยการนำโปรแกรมประยุกต์เข้ามาช่วยในการค้นหา

7 แนวทางพัฒนาโครงการ(ต่อ)
วิธีเดิม – การออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่าน้ำประปาจะเป็นการเขียนด้วยมือ ระบบ– สร้างโปรแกรมประยุกต์การออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่าน้ำประปา วิธีเดิม – ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือในการทำรายงานสรุปผล ระบบ– เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการทำรายงานสรุปผล ผลจากการแก้ไขปรับปรุงยังช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมีความ คล่องตัวสูง ข้อมูลและระบบก็มีความน่าเชื่อถือถูกต้องอย่างชัดเจน

8 ขอบเขตของโครงงาน ระบบคำนวณหาค่าน้ำประปาตามปริมาณการใช้น้ำ
ระบบสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่าน้ำประปา ระบบแสดงผลสรุปยอดเงินค่าน้ำประปาในแต่ละเดือน ระบบแสดงและเรียกดูรายชื่อผู้ค้างชำระค่าน้ำประปาในแต่ละเดือน ระบบแสดงรายการสรุปปริมาณการใช้น้ำประจำเดือนและประจำปี

9 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ
ช่วยลดเวลาและเพิ่มความถูกต้องในการดำเนินงานน้ำประปา ช่วยลดเวลาการสืบค้นข้อมูลยอดผู้ใช้น้ำ ชำระเงิน ยอดค้างชำระ ช่วยในการจัดทำรายงานสรุปการใช้น้ำประจำเดือน ประจำปี เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องของการทำงาน สร้างวินัยในการทำงานให้แก่พนักงาน ให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น

10 ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน
ด้านฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ด้านซอฟแวร์แวร์ MySQL , Php

11 เวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน
ขั้นตอนดำเนินงาน เดือน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 1.การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 2.ศึกษาความต้องการของระบบและทฤษฎีที่นำมาใช้ ใช้เวลา 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 4.พัฒนาและทดสอบระบบ 5.จัดทำเอกสารและคู่มือ

12 ขอบคุณครับ นายอรรถสิทธิ์ เลิศศิริยุทธ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google