งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปิดโลกนอกกะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปิดโลกนอกกะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปิดโลกนอกกะลา

2 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
นักเรียนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นักเรียนสนใจ โดยเข้าสำรวจตามแหล่งต่างๆ และนำเสนอโครงงานผ่านสื่อวีดิทัศน์ โดยนักเรียนจะมีบทบาทเป็นทั้งผู้เขียนบท ผู้กำกับ ตัดต่อ และพิธีกรหลักในการนำเสนอผลงาน แผนการจัดการเรียนรู้

3 สาระการเรียนรู้ สามารถนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน สื่อวีดิทัศน์ได้
สามารถนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน สื่อวีดิทัศน์ได้ สามารถอธิบายเรื่องราววิถีชีวิตของ ชาวบ้านผ่านสื่อวีดิทัศน์ได้ ใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและ เสียงได้

4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบของภูมิ ปัญญาชาวบ้านลักษณะต่างๆได้ นักเรียนสามารถนำเสนอภูมิปัญญา ชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นที่สนใจได้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญา ชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นที่สนใจได้

5 วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4. นักเรียนสามารถวางแผน ขั้นตอน การนำเสนอวีดิทัศน์ที่สนใจได้ 5. นักเรียนสามารถผลิตวีดิทัศน์ภูมิปัญญา ชาวบ้านที่สนใจได้

6 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด การใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไร คำถามประจำหน่วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักหรือใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด คือ คำถามประจำบท ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงอะไร

7 การใช้โปรแกรมการตัดต่อ มุมมองในการถ่ายภาพ
ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น การเขียนแบบบรรยาย การใช้กล้องโทรทัศน์ การใช้โปรแกรมการตัดต่อ มุมมองในการถ่ายภาพ คำสั่งพื้นฐานในการเขียน บทโทรทัศน์ สื่อการสอน การผลิตรายการวีดิทัศน์

8 ให้นักเรียนจัดกลุ่มการเรียนรู้ 5 – 7 คน
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนจัดกลุ่มการเรียนรู้ 5 – 7 คน ตั้งประธานกลุ่ม เลขา สำหรับร่วมอภิปราย สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายถึงคำจำกัดความของคำว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นของแต่ละคน สมาชิกในกลุ่มหาข้อสรุปของคำว่าภูมิปัญญาร่วมกัน

9 7. สมาชิกในกลุ่มทำแบบประเมินสะท้อนการทำงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนนำเสนอคำจำกัดความ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และร่วมอภิปรายคำจำกัดความดังกล่าว 6. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากนำเสนอด้วยสื่อวีดิทัศน์ 7. สมาชิกในกลุ่มทำแบบประเมินสะท้อนการทำงาน

10 กิจกรรมการเรียนรู้ สมาชิกในกลุ่มประชุมแบ่งหน้าที่ในการทำโครงงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบท ฝ่ายถ่ายทำ กำกับ จัดไฟ หาข้อมูล พิธีกร สมาชิกในกลุ่มแบ่งแยกกันหาข้อมูลสำหรับการทำโครงการ สมาชิกในกลุ่มประชุมสรุปประเด็นที่แต่ละคนไปหาข้อมูลมาเพื่อนำเสนอในกลุ่ม

11 กิจกรรมการเรียนรู้ 12. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป 13. ผู้สอนนำเสนอวิธีการผลิตรายการวีดิทัศน์ 14. ฝ่ายบทดำเนินการเขียนบท จัดทำ Storyboard เพื่อใช้ในการถ่ายทำ 15. ฝ่ายสถานที่จัดเตรียมสถานที่ ทรัพยากรในการถ่ายทำ

12 กิจกรรมการเรียนรู้ 16. ดำเนินการถ่ายทำตามบทที่วางไว้ 17. สมาชิกในกลุ่มทำแบบประเมิน สะท้อนการทำงาน 18. สมาชิกในกลุ่มดำเนินกิจกรรมต่อ 19. ในชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย / เสนอแนะ งานของเพื่อนๆแต่ละกลุ่ม 20. นักเรียนนำเสนอโครงงานในรูปแบบวีดิทัศน์

13 สื่อและแหล่งการเรียนรู้
เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายวีดิทัศน์ ชุดอุปกรณ์ไฟและไมโครโฟน

14 แบบประเมินการทำงาน แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบประเมินสะท้อนการทำงาน แบบประเมินสะท้อนความคิดเห็น แบบประเมินผลงานนักเรียน

15 สื่อสนับสนุนการเรียนรู้
แผ่นพับโครงการ กระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน์ ตัวอย่างผลงานนักเรียน

16 สื่อและแหล่งการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt เปิดโลกนอกกะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google