งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นบทเรียน ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน

2 - ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้
1. วิเคราะห์ (Analyze) 1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง ปี ห้องเรียนมีทั้งผู้เรียน เก่ง กลาง อ่อน - ทักษะการคิด เมื่อ Pretest แล้วยังอยู่ในระดับปานกลาง ควรพัฒนาการคิดจนถึงการคิดในขั้นสูง - ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ 2. วิเคราะห์เนื้อหา - วิสัยทัศน์โรงเรียน เป็นผู้นำทางการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา ให้ผู้เรียน เกิดทักษะการคิดขั้นสูง - ตัวชี้วัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ BACK NEXT

3 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนสามารถ ใช้ได้ทั้งในและนอกเวลา - โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2. การออกแบบ (Design) 1. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ - ออกแบบรูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น Cooperative learning Project -based learning การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย (Group Discussion) แบบบรรยาย - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ BACK NEXT

4 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
2. ออกแบบสื่อ ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ช่วยพัฒนาทักษะการคิดให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้างต้น (Analysis) และการออกแบบบทเรียนโดยใช้หลักการและทฤษฏีการเรียนรู้ ทฤษฎีการรับรู้ การออกแบบกราฟิก/feedback/reinforcement ฯลฯ 3. พัฒนา (Develop) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ - ตรวจสอบหรือสอบถามหน่วยการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รู้/อาจารย์ภายในกลุ่มสาระเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ - สร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตรวจคุณภาพสื่อ ปรับปรุงให้เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา BACK NEXT

5 - ใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้วกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
4. นำไปใช้ (Implement) 1. ทดลองใช้ - ทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้กับผู้เรียนกลุ่มย่อยที่มีลักษณะใกล้เคียง กับผู้เรียนที่จะนำไปใช้จริงและนำมาปรับปรุงข้อบกพร่อง - ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดกับผู้เรียนกลุ่มย่อยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้เรียนที่จะนำไปใช้จริง 2. ใช้จริง - ใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้วกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย - ใช้บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้วกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย BACK NEXT

6 5. ประเมิน (Evaluation) 1. ประเมินการจัดการเรียนรู้ทั้งกระบวนการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอน 2. ประเมินผลลัพธ์ (Post-test)การใช้บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน BACK NEXT

7 แผนผังความคิด BACK NEXT

8 ประเมินการจัดการเรียนรู้
ใช้บทเรียนออนไลน์ ทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ ประเมินการจัดการเรียนรู้ ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ ใช้หน่วยการเรียนรู้ ใช้จริง ทดลองใช้ ประเมินผลลัพธ์ ประเมิน (Evaluation) นาไปใช้ (Implement) พัฒนา (Develop) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา สร้างบทเรียนออนไลน์ วิเคราะห์ (Analyze) ตรวจสอบหรือสอบถามหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบ (Design) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบรูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอน BACK NEXT

9 นางสาวหนึ่งฤทัย โกศัย 541121104 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย โกศัย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ BACK


ดาวน์โหลด ppt - ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google