งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่.......... ตัวชี้วัดที่.......... ตัวชี้วัดที่..........
รายได้จาการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้นเป็น ๑ แสนล้าน(ทั้งประเทศ) ในปี ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีความสุขมวลรวมของ ชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน และ ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของครัวเรือน ยากจนเป้าหมายที่มี รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ตัวชี้วัดที่ จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา(กลุ่มD) ได้รับการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อำเภอวังทอง อำเภอวังทอง อำเภอวังทอง อำเภอวังทอง

2 ตัวชี้วัดที่.......... กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตที่ได้รับการ
ร้อยละสะสมของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตที่ได้รับการ ส่งเสริมธรรมาภิบาล อำเภอวังทอง

3 ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)ได้รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนครัวเรือน ยากจน(ทั้งประเทศ) ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)ได้รับการพัฒนา และยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ที่มีการ บูรณาการกิจกรรมการ พัฒนาเพื่อให้มีความสุข มวลรวม ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการส่งเสริมธรรมาภิบาล อำเภอ อำเภอ อำเภอ อำเภอ

4 ตัวชี้วัดที่ 1.5 รายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) เพิ่มขึ้นเป็น 92,000 ล้านบาทในปีพ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละสะสมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรม ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

5 ตัวชี้วัดที่.......... ตัวชี้วัดที่.......... ตัวชี้วัดที่..........
รายได้จาการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้นเป็น ๑ แสนล้าน(ทั้งประเทศ) ในปี ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีความสุขมวลรวมของ ชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน และ ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของครัวเรือน ยากจนเป้าหมายที่มี รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ตัวชี้วัดที่ จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา(กลุ่มD) ได้รับการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์

6 ตัวชี้วัดที่.......... ตัวชี้วัดที่.......... ตัวชี้วัดที่..........
รายได้จาการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้นเป็น ๑ แสนล้าน(ทั้งประเทศ) ในปี ๒๕๕๘ ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีความสุขมวลรวมของ ชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน และ ขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของครัวเรือน ยากจนเป้าหมายที่มี รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ตัวชี้วัดที่ จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา(กลุ่มD) ได้รับการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์

7 ตัวชี้วัดที่.......... กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตที่ได้รับการ
ร้อยละสะสมของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตที่ได้รับการ ส่งเสริมธรรมาภิบาล อำเภอ

8 เครือข่าย กทบ. ระดับจังหวัด - คณะอนุ กรรมการ สนับสนุนฯ ระดับจังหวัด
การเพิ่มทุนฯ ระยะที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google