งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมขับเคลื่อน “ วาระชุมชน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมขับเคลื่อน “ วาระชุมชน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมขับเคลื่อน “ วาระชุมชน ”
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนชุมชนด้วยแนวคิด 4 P กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

2 แนวคิดการขับเคลื่อนโดยยึดหลัก 4 P
PEOPLE การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ PLACE ยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Approach) PRODUCT กำหนดอัตลักษณ์ของชุมชนให้ชัดเจน PLANNING ขยายการจัดทำแผนชุมชนและประสานแผน

3 People : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. การรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน 2. สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 4. เสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย 5. การสร้างครอบครัวอบอุ่น เชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่ม สตรีและเยาวชน

4 Place : ยึดพื้นที่เป็นหลัก
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี พัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่ 2. ส่งเสริมให้เป็นชุมชน 5 ปลอด - ปลอดยาเสพติด - ปลอดภัยในชีวิต - ปลอดมลพิษ - ปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง - ปลอดการติดอบายมุข

5 Product : กำหนดอัตลักษณ์ของชุมชน
1. มุ่งพัฒนาProduct ที่สามารถเป็นจุดขายของชุมชนสอดรับกับMarket Positioning ของชุมชน 2. พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตในทิศทางที่มีศักยภาพ 3. พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 4. พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุน

6 Planning : การขยายผลแผนชุมชน
- ขยายผลการจัดทำแผนชุมชน - ประสานการทำงานร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อตอบสนองนโยบายอยู่ดีมีสุข


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมขับเคลื่อน “ วาระชุมชน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google