งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการของศูนย์ สช. ภาคกลาง ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการของศูนย์ สช. ภาคกลาง ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการของศูนย์ สช. ภาคกลาง ปี 2555

2 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของอสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

3 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555
ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑ การดำเนินการประเมินผลทุกหมู่บ้าน โดยการใช้เวทีชุมชน ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาส่วนขาดของหมู่บ้านเพื่อวางแผนการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชนและท้องถิ่นรับทราบ ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555 ๒ ทีมงานหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาส่วนขาดของหมู่บ้าน

4 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพปี2555
๓ การประเมินผลหมู่บ้านอีกครั้งในเดือนมิถุนายน โดย บันทึกข้อมูลลงใน ๔ หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ ปี ๒๕๕๕ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้านทั้งหมดในตำบลจัดการสุขภาพ

5 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี2555
สิ่งสนับสนุน แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

6

7

8

9

10 2.โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพชุมชนในระดับตำบล ระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพสู่ระบบสุขภาพชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆในการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

11 2.โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพชุมชนในระดับตำบล ระดับจังหวัด
ขั้นตอนการดำเนินงาน สร้างความเข้าเข้าใจร่วมกัน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือกระบวนการอื่นๆ ติดตามประเมินผล 1แบบประเมินตนเอง 2.แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีไทย

12 2.โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพชุมชนในระดับตำบล ระดับจังหวัด
เป้าหมาย อำเภอละ 1 ตำบล รวม ภาคกลาง 209 แห่ง สิ่งสนับสนุน -งบประมาณ ระดับจังหวัด จังหวัดละ 10,000 บาท -งบประมาณระดับอำเภอ อำเภอละ 5,000 บาท -งบประมาณตำบลจัดการ พื้นที่ 10,000 บาท

13 ตารางการจัดสรรงบประมาณ

14 ตารางการจัดสรรงบประมาณ (๒)

15 3.การดำเนินงานฟื้นฟูสุขภาพชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมภายหลังน้ำลด
1. การอบรม อสม.หลักสูตรการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ คน สามารถ ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่ เว็บไซด์ พร้อมแบบทดสอบความรู้ 2. การสนับสนุน อสม.ในการออกปฏิบัติงานให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น - การจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา /การจัดเวทีประชาคม / การรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม การเยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบ1.

16 3.การดำเนินงานฟื้นฟูสุขภาพชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมภายหลังน้ำลด
3.การพัฒนาตำบลต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤต ดำเนินการ จังหวัดละ 5 ตำบล ได้รับงบประมาณสนับสนุน ตำบลละ 30,000 บาท โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ - การคัดเลือกพื้นทีเลือกพื้นที่ตามความเหมาะสม - การพัฒนาและเตรียมทีมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมภัยพิบัติในชุมชน - การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงของพื้นที่ที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ / คาดการณ์เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น แบบประเมิน

17 งบประมาณโครงการภาวะวิกฤติ

18 โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น และประเมินอสม
โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น และประเมินอสม.ดีเยี่ยม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพื่อคัดเลือกผลงานและประกาศเกียรติคุณของอสม.ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อสม.อื่นๆ 2.เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม.ในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน 3.เพื่อส่งเสริมบทบาทและความสามารถของอสม.ให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพ

19 โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น และประเมินอสม
โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น และประเมินอสม.ดีเยี่ยม สิ่งสนับสนุน งบประมาณ *การคัดเลือกอสม. จังหวัดละ 10,000 บาท *การรณรงค์วันอสม.จังหวัดละ 10,000 บาท รวมจังหวัดละ 20,000 บาท

20 โครงการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของอสม.
เป้าหมาย หมู่บ้านละ 2 ชุด งบประมาณ ชุดละ 900 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

21 ขอบคุณค่ะ 


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการของศูนย์ สช. ภาคกลาง ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google