งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 มีการจัดสวัสดิการชุมชน เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 หมายถึง…
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ประเมิน 32 ตัวชี้วัด โดยกรมการพัฒนาชุมชนและมีผลการพัฒนา อยู่ในระดับ 3 (ดี)

3 สวัสดิการชุมชน หมายถึง...
สวัสดิการชุมชน หมายถึง... การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย รวมทั้งการทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4 การจัดสวัสดิการ 1) ทุนการศึกษา 2) ทุนชดเชยค่ารักษาพยาบาล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 ที่มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกหรือชุมชน อย่างน้อย 2 ใน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ทุนการศึกษา 2) ทุนชดเชยค่ารักษาพยาบาล 3) ทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 4) ทุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 5) ทุนสาธารณประโยชน์

5 เกณฑ์คะแนน 5 ค่าคะแนน ร้อยละ 70 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับ 3 ผ่านการจัดเวทีประชาคม กำหนดแนวทางและแผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชน (1,509 กลุ่ม) สามารถจัดสวัสดิการอย่างน้อย 2 กิจกรรม 4 ร้อยละ 65 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับ 3 ที่ผ่านการจัดเวทีประชาคม เพื่อกำหนดแนวทางและแผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชน สามารถจัดกิจกรรมสวัสดิการได้อย่างน้อย 2 กิจกรรม (1,401 กลุ่ม) 3 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 ที่ผ่านการทบทวนและสร้างความเข้าใจ ดำเนินการจัดเวทีประชาคม เพื่อกำหนดแนวทางและแผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชน (2,155 กลุ่ม) 2 จังหวัดมีการทบทวนและสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับ 3 จำนวนร้อยละ 10 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 (2,155 กลุ่ม) 1 จังหวัดมีการจัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 ให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกหรือชุมชน

6 ระดับขั้นของความสำเร็จ(Milestone)
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ระดับ คะแนน ระดับขั้นของความสำเร็จ(Milestone) ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 1 2 3 4 5

7 กลุ่มเป้าหมาย ใช้ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 ที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ 2554 ตามฐานข้อมูลกลาง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 จำนวน 21,543 กลุ่ม ดำเนินการขับเคลื่อนให้มีการจัดสวัสดิการร้อยละ 10 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 คิดเป็นจำนวน 2,155 กลุ่ม ขับเคลื่อนให้มีการจัดสวัสดิการอย่างน้อย 2 กิจกรรม ร้อยละ 70 (จำนวน 1,509 กลุ่ม)

8 หลักฐานที่ต้องส่งให้กรมฯ
1.แผนปฏิบัติการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มฯให้มีการจัดสวัสดิการของจังหวัด/อำเภอ 2.สำเนาบันทึกรายงานการประชุมชี้แจง/สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการ กลุ่มเป้าหมาย 3.สำเนาบันทึกการประชุมประชาคมของกลุ่มเป้าหมายในการกำหนดแนวทาง/จัดทำแผนขับเคลื่อนให้มีการจัดสวัสดิการ 4.ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ที่จะขับเคลื่อนจัดสวัสดิการร้อยละ 10 ของ กลุ่มฯระดับ 3 (ต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มที่รายงานบรรลุเป้าหมายเมื่อปี 2554) 5.แบบรายงานผลการจัดสวัสดิการ 2 งวด (20 มิ.ย./20 ก.ย.55) 6.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่ง ภาพกิจกรรม

9 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน
โทรศัพท์ ผู้จัดเก็บข้อมูล นางอำนวยนาถ เอียดสกุล นว.พช.ชำนาญการ โทรศัพท์ นางสาวสิรีธร อาจหาญ นว.พช.ชำนาญการ โทรศัพท์

10 ขอขอบคุณ.... จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เจ้าภาพหลัก สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google