งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
นางศรีสุรินทร์ วัฒนรงคุปต์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 22 กุมภาพันธ์ 2555 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

2 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา 2516 กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรสนธิสัญญา ป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) คัดเลือก “หมู่บ้านพัฒนา” เป็น “หมู่บ้านพัฒนา ตัวอย่าง” จัดประกวดระดับจังหวัด เขต ระดับภาค

3 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานนามและโล่รางวัล “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครองราชย์ครบ 60 ปี “หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง เป็นคุณค่าของงานพัฒนาชุมชน ที่สะท้อนทั้งการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม”

4 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การเข้าสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรมฯ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน จึงเกิดเป็นตัวชี้วัด 6x2 เพื่อประเมินดูว่ามีความ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร ดำเนินการ 69,111 หมู่บ้าน 2551 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 6x2 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง 58,537 หมู่บ้าน

5 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด 6x2 6 ด้าน ๆ ละ 2 กิจกรรม 1.การลดรายจ่าย (ทำสวนครัว,ปลอดอบายมุข) 2.การเพิ่มรายได้ (อาชีพเสริม,ใช้เทคโนโลยี) 3.การประหยัด (ออมทรัพย์, มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ) 4.การเรียนรู้(สืบทอดใช้ภูมิปัญญา,เรียนรู้ปรัชญา) 5.การอนุรักษ์ (ใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืน,ปลูกต้นไม้) 6.การเอื้ออารี (ดูแลช่วยเหลือ,รู้รักสามัคคี) คะแนนเต็ม 36 คะแนน ผ่าน 18 คะแนน

6 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี กรมฯ ได้ขยายผลการไปสู่ความยั่งยืน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เน้นการพัฒนาศักยภาพ จึงเป็นที่มา ของแบบประเมินระดับของการพัฒนา หมู่บ้าน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด “พออยู่ พอกิน” ตัวชี้วัด “อยู่ดี กินดี” ตัวชี้วัด “มั่งมี ศรีสุข” 23 ตัวชี้วัด

7 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
แบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แบบประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด 1.ด้านจิตใจและสังคม 7 ตัวชี้วัด 2.ด้านเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด 3.ด้านการเรียนรู้ 7 ตัวชี้วัด 4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ตัวชี้วัด * ตัวชี้วัดบังคับ “พออยู่ พอกิน” 10 ตัว “อยู่ดี กินดี” 17 ตัว

8 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ของการพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ 6x2 (≥ 18 คะแนน) ประชาชนมีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม)

9 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ของการพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “พออยู่ พอกิน” ครอบครัว(ตัวอย่าง,ต้นแบบ) “อยู่ดี กินดี” กลุ่ม(ดีเด่น,ต้นแบบ) “มั่งมี ศรีสุข” เครือข่าย สวัสดิการ ธุรกิจ

10 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 3 ไม่ 3 มี ไม่มีคนจน ไม่มีหนี้นอกระบบ ไม่มียาเสพติด มีสวัสดิการ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสมัครสมานสามัคคี

11 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ความสุขมวลรวม GVH 1.มีสุขภาวะ 2.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 3.ครอบครัวอบอุ่น 4.การบริหารจัดการชุมชนดี 5.มีสภาพแวดล้อมดี 6.เป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล

12 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี หมู่บ้าน ปี หมู่บ้าน ปี ,755 หมู่บ้าน รวม 2,665 หมู่บ้าน

13 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินงานปี 2555 ● ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 878 หมู่บ้าน งบ 105,360,000 บาท ● การรักษาและพัฒนาความเป็นต้นแบบ 2,793 หมู่บ้าน (2, ) งบ 76,807,500 บาท หมายเหตุ ● ได้รับผลกระทบอุทกภัยปี หมู่บ้าน ๆ ละ 35,129 ● ไม่ได้รับผลกระทบอุทกภัยปี 54 2,543 หมู่บ้าน ๆ ละ26,750

14 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ระดับ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1,755 หมู่บ้าน ระดับ 2 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2,633 หมู่บ้าน ระดับ 3 มีการประเมินความสุขมวลรวม (Gross Village Happiness : GVH) ครั้งที่ 1 2,633 หมู่บ้าน ระดับ 4 มีการประเมินความสุขมวลรวม ครั้งที่ 2 และ ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 (1,054 หมู่บ้าน) ระดับ 5 ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 (1,317 หมู่บ้าน)

15 กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด(งบประมาณ) ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น ( 2,937 หมู่บ้าน) (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 2,793 + ปี 2555 อีก 878 หมู่บ้าน รวม 3,671)

16 Q&A


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google