งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม
ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ตรวจราชการในฐานะตัวแทนอธิบดี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รับฟังความเห็นต่างๆ ของข้าราชการและประชาชน สืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง และเรื่องร้องเรียน ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกรม

3 แนวคิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ
การสร้างระบบการติดตามงาน : สามารถบูรณาการระหว่าง สำนัก/กอง/ผตร./สกจ. : เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางาน นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ : ผตร.เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามงาน : ติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556จำนวน โครงการ

4 โครงการตามนโยบายรัฐบาล
1. โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (อยู่ระหว่างการพิจารณาของครม.) (สบท.) 2. มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย (สบท.)

5 โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556
โครงการตามแผนการตรวจราชการปี 2556 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สพส.) 2. โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (สสส.) 3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (สสส.)

6 โครงการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์
1. ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (กผง.) 2. แผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียน ตชด.) (กผง.) 3. โครงการติดตามการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สนม.) 4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2556 (สทส.) 5. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) (สพส.)

7 โครงการตามแผนปฏิบัติงาน
1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐานสินค้า (สพส.) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดี (สพส.) 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน – บูรณาการกรม (สสส.) 4. แผนงานด้านเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ปี (สบท.)

8 รูปแบบการติดตามงาน 3 รูปแบบ
รูปแบบการติดตามงาน 3 รูปแบบ ประชุมผู้ตรวจราชการกรมประจำเดือนร่วมกับสำนัก/กอง : สำนัก/กอง เสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ 2. ประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด : ทุกเดือน โดยนำเสนอ power point รายงานผล 3. ประชุมระดับเขตรายไตรมาส : ผตร. /สกจ. และ ทีมงาน : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์(เลขคี่)ทำหน้าที่เลขานุการ/ทีมงาน

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4 ด้าน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4 ด้าน  ประสิทธิภาพ : ประหยัดเวลา/ลดการใช้กระดาษ/ สามารถติดตามได้ทุกการประชุม  ประสิทธิผล : มุ่งความสำเร็จที่ตัวชี้วัด : ผลงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4 ด้าน (ต่อ)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4 ด้าน (ต่อ)  ระบบติดตามงาน : รวมเป็นเขต : สรุปในภาพรวม  การสร้างเครือข่าย : ระดับจังหวัด /ระดับเขต : ระดับกรม

11 วิธีการ 1. เน้นการติดตาม กระบวนงาน/ผลงานและงบประมาณ
1. เน้นการติดตาม กระบวนงาน/ผลงานและงบประมาณ 2. ติดตามโดยใช้ PowerPoint รายงานผล คู่กับ Action Plan ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. ความเคลื่อนไหวการติดตามงาน - การใช้สีกำกับ แดง เหลือง เขียว - ผลงาน/งบประมาณ ใช้กราฟแท่ง/ร้อยละ 4. เป็นระบบติดตามงานแบบประเมินตนเองของ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด

12

13 การทำ power point รายงานผล
1.จังหวัดจะได้ ไฟล์ power point และ Microsoft Excel เพื่อใช้เป็นรูปแบบในการนำเสนอ โดย ผตร. ส่งให้ทาง ของจังหวัด  ไฟล์ power point จาก นั้น จะมีโครงการทั้งหมด 14 โครงการ ให้จังหวัดเลือกเฉพาะโครงการที่เป็นแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของจังหวัดตนเอง  รูปแบบการนำเสนอจะเหมือนกันทุกจังหวัด แต่จะปรับเปลี่ยนข้อมูลตามโครงการนั้นๆ

14 Power point รายงานผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3

15 ส่วนที่ 1 คือ ชื่อโครงการ, กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ, ตัวชี้วัด

16 ส่วนที่ 2 กระบวนงาน

17 ส่วนที่ 3 คือ กราฟแสดงผล และตารางสรุปผลการดำเนินงาน

18 สีเหลือง คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ สี แดง คือ ยังไม่ดำเนินการ
สำหรับ ระดับสี ขั้นตอนการดำเนินงานที่จะปรับเป็น สี เขียว/ เหลือง / แดง นั้น จังหวัดจะเป็นผู้กำหนดว่าขั้นตอนการทำงานของจังหวัดอยู่ในระดับใด โดยพิจารณากระบวนงานเปรียบเทียบกับ Action Plan สี เขียว คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ สีเหลือง คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ สี แดง คือ ยังไม่ดำเนินการ

19 สรุปสิ่งที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดต้องดำเนินการ
จัดทำ power point รายงานผล ตามแบบที่ผู้ตรวจราชการกำหนด Update power point รายงานผล ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ใช้ power point รายงานผล เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองและติดตามงานในการประชุมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกเดือน ใช้ power point รายงานผล นำเสนอต่อคณะผู้ติดตามงานทุกคณะ นำเสนอ power point รายงานผลที่ Update แล้วเผยแพร่ไว้ หน้าเว็บไซต์ สนง.สกจ. ทุกสิ้นเดือน

20 Web สนง.สกจ. สำนัก/กอง Web ผตร.

21


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google