งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

2 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์

3 กิจกรรมหลัก การส่งเสริมสหกรณ์และ และกลุ่มเกษตรได้มาตรฐาน ตัวชี้ วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ 22 แห่ง 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 43 แห่ง ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 30 กย สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจอ่างทอง ปีบัญชี 30 พย. สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูอ่างทอง อยู่ระหว่างการปิดบัญชี

4 4 การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตรกร ) ตัวชี้ วัด แผนงาน จำนวนกรรมการ 1 กรรมการกลางระดับอำเภอ 2 กรรมการกลางระดับจังหวัด 3. จำนวนครั้งการจัดประชุม 35 7 2 กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับ จังหวัดเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 แผนยังไม่มา ผลการดำเนินงาน

5 5 การส่งเสริมการจัดตั้ง สหกรณ์ ตัวชี้ วัด ผล ความก้าวหน้า จัดตั้งสหกรณ์จำนวน 2 แห่ง แผน 1 สหกรณ์บริการสหภาพแรงงาน ไทยเรยอน จำกัด 2 กลุ่มเกษตรกรทำนาบางเสด็จ แผนยังไม่มา

6 6 ตัวชี้ วัด แผน เป้าหมาย สหกรณ์การเกษตรวิเศษ ชัยชาญจำกัด สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 15 ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง พันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตร แผนยังไม่มา

7 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงาน แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร เป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสมาชิก และสังคม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่าย เดือนนี้ เบิกจ่าย สะสมคงเหลือ ร้อยละ ตามเงิน โอน 1,381,790. 00 258,507.70 445,487.73 936,302.2732.24


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google