งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำรับรองผลการปฏิบัติ ราชการ ปี 2553 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำรับรองผลการปฏิบัติ ราชการ ปี 2553 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำรับรองผลการปฏิบัติ ราชการ ปี 2553 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง

2 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดจำนวนสินค้าสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ที่สามารถเข้าสู่มาตรฐานสินค้า Q หรือ อย. ผลการดำเนินงาน 8 ผลิตภัณฑ์ ( ร้อยละ 100)

3 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการแนะนำ การดำเนินการส่งเสริมให้มี คุณธรรม ผลการดำเนินงาน 8 สหกรณ์ ( ร้อยละ 100)

4 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดจำนวนเงินออมของสมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน 7.23 ล้าน บาท ( ร้อยละ 144.60)

5 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง พอใจ โครงการอบรมทางไกลผ่าน ดาวเทียม ผลการดำเนินงาน 16 คน ( ร้อยละ 100)


ดาวน์โหลด ppt คำรับรองผลการปฏิบัติ ราชการ ปี 2553 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google