งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2552

2 แผนงานปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิต : สก. และกลุ่มฯ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและ พัฒนาองค์กรและเกษตรกร

3 1. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ตัวชี้วัดที่ 1 กลุ่มอาชีพพื้นฐาน ( กลุ่มตั้งใหม่ ) ได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการ ดำเนินงาน 100 % แห่ ง เป้าหมาย 100 % 1 กลุ่ม สหกรณ์การเกษตรห้วยหินขาว จำกัด

4 ตัวชี้วัดที่ 2 กลุ่มอาชีพพื้นฐาน ( กลุ่มตั้ง ใหม่ ) สามารถดำเนินการได้ เป้าหมาย 100 % 1 กลุ่ม สหกรณ์การเกษตรห้วยหินขาว จำกัด 100 % กลุ่ ม

5 ตัวชี้วัดที่ 3 กลุ่มอาชีพต่อยอดได้จัดทำ แผนพัฒนา และได้รับการสนับสนุนการ ดำเนินงาน เป้าหมาย 100 % 3 กลุ่ม 100 % กลุ่ ม

6 ตัวชี้วัดที่ 4 ยอดจำหน่ายของกลุ่มอาชีพต่อยอด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 % 3 กลุ่ม = 30,071.80 บาท กลุ่ ม ผล 3 กลุ่ม 143,278 บาท 100 %

7 ตัวชี้วัดที่ 5 กลุ่มอาชีพต่อยอดมีผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการพัฒนา เป้าหมาย 100 % 3 กลุ่ม 3 ผลิตภัณฑ์ 100 %

8 ตัวชี้วัดที่ 6 กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา เครือข่ายการผลิตการตลาด เป้าหมาย 100 % 1 ครั้ง 100 %

9 3. พัฒนาผู้นำกลุ่มอาชีพในสหกรณ์ การเกษตรในประเทศไทย 1. ส่งเสริมสนับสุนนให้ผู้นำกลุ่มอาชีพ บุคลากรที่กลุ่ม อาชีพสังกัด และจนท. ส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับความรู้ด้าน การบริหารและการจัดการธุรกิจชุมชน เป้าหมาย 100 % 2. ยอดขายกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับปีก่อนเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 % ตัวชี้วั ด แสนบาท

10 กิจกรรมหลัก : สร้างคุณค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

11 4. ส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ 1. สมาชิกสก. และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมโครงการมีการออม ทรัพย์อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับแผน เป้าหมาย 80 % 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการออมทรัพย์อย่าง ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับแผน เป้าหมาย 95 % ตัวชี้วั ด แห่ง ราย สมาชิกสก./ กลุ่ม 4,638,036 บาท นักเรียน 15,500 บาท

12 ผลผลิต : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา กิจกรรมหลัก : การสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

13 5. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สก. สู่มาตรฐานสินค้า ( พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ) 1. กลุ่มเป้าหมายปี 52 ได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงาน เป้าหมาย 100 % 2. ยอดจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนในปี 51 เพิ่มขึ้น เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 % 100 % แห่ ง ตัวชี้วั ด บา ท 25.95 %

14


ดาวน์โหลด ppt งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google