งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. จำนวน 43 กองทุน เงินทุนจำนวน 13,678,306 บาท กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 48 กลุ่ม เงินสัจจะสะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. จำนวน 43 กองทุน เงินทุนจำนวน 13,678,306 บาท กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 48 กลุ่ม เงินสัจจะสะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. จำนวน 43 กองทุน เงินทุนจำนวน 13,678,306 บาท กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 48 กลุ่ม เงินสัจจะสะสม 13,275,800 บาท โครงการกองทุนหมู่บ้าน กทบ. จำนวน 48 กองทุน สมาชิก 5,252 คน เงินทุนจำนวน 57,600,000 บาท

2 * การกู้ยืมไปประกอบอาชีพ
* การกู้ยืมไปประกอบอาชีพ การเกษตร 91 % ค้าขาย 7 % อื่น ๆ 2 % การดำเนินกิจกรรมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล * การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย กทบ. ระดับตำบล 4 ตำบล จำนวน 4 ครั้ง คน งบประมาณ 20,000 บาท

3 การดำเนินกิจกรรมเครือข่าย กทบ.อำเภอนาหมื่น
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย กทบ. 48 คน จำนวน 4 ครั้ง ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย กทบ. อ.นาหมื่น 1 ครั้ง งบประมาณ 10,000 บาท สนับสนุนเครื่องฉายและจอโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 ชุด 26,000 บาท สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม “50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน” 10,000 บาท

4 สนับสนุนเงินสงเคราะห์สมาชิก กทบ
สนับสนุนเงินสงเคราะห์สมาชิก กทบ. จำนวนสมาชิก 4,062 คน เสียชีวิต จำนวน 49 ราย ๆ ละ 20,310 บาท ฝึกอบรมกฎหมายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1 รุ่น จำนวน 48 คน ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน งบประมาณ 15,260 บาท ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2 รุ่น จำนวน 48 คน

5

6 ผลการดำเนินงาน 4. กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 10 กลุ่ม ได้ผ่านการคัดสรรระดับ 4 ดาว จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนายาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 5. การรับรองมาตรฐานแผนชุมชน *ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชน 14 หมู่บ้าน

7 ผลการดำเนินงาน 6. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 2 หมู่บ้าน
- บ้านหลักหมื่น หมู่ที่ 1 ตำบลนาทะนุง เป็นหมู่บ้านระดับ พออยู่ พอกิน ปี 2554 - บ้านปิงใน หมู่ที่ 3 ตำบลปิงหลวง เป็น หมู่บ้านระดับ พออยู่ พอกิน ปี 2554

8 กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

9 ผลการดำเนินงาน 7. งานอาสาพัฒนาชุมชน
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน คน ได้แก่ ตำบลบ่อแก้ว นายธีระพงษ์ สารเถื่อนแก้ว 2. นางนิกร ใหม่ชุ่ม ตำบลนาทะนุง 1. นายเจนณรงค์ ศุภศิริ 2.นางจิรกานต์ อินนันใจ ตำบลปิงหลวง 1. นายผดุงศักดิ์ สมปานวัง 2. นางวาสนา กองผา ตำบลเมืองลี นายมนัส ถาธิ นางวาสนา จันอูน

10 ผลการดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 1
ผลการดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จำนวน 2 วัน งบประมาณ 7,970 บาท 2. ประชุมผู้นำ อช. จำนวน 4 ครั้ง 3. จัดหาทุนชมรมอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ครั้ง 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2553 จำนวน 16 ครัวเรือน

11 ผลการดำเนินงาน การจัดงาน 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
การจัดงาน 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการในวันที่ 20 กันยายน ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอนาหมื่น โดยภาคีการพัฒนา ทั้งหน่วยงานราชการและกลุ่ม องค์กร มีส่วนร่วมในการจัดงาน เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน กพสอ. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ เครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชน เครือข่าย OTOP กศน. สาธารณสุข ฯลฯ

12

13 ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ
การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ - ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจแก่ทีมปฏิบัติการระดับตำบล ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ความก้าวหน้า จะดำเนินการ _Kick off ทีมปฏิบัติการระดับตำบล (ทีมเคาะประตู) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554

14

15 โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพ ปี 2554

16

17 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

18


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. จำนวน 43 กองทุน เงินทุนจำนวน 13,678,306 บาท กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 48 กลุ่ม เงินสัจจะสะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google