งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำอย่างไร ? จะเป็นโรงเรียนสุจริต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำอย่างไร ? จะเป็นโรงเรียนสุจริต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำอย่างไร ? จะเป็นโรงเรียนสุจริต
ทำอย่างไร ? จะเป็นโรงเรียนสุจริต โดย ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

2 สื่อสารเป้าหมายโรงเรียนสุจริต
ปฏิญญา คุณลักษณะ 1.ป้องกัน/ต่อต้าน การทุจริต 2.ปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต 3.สร้างเครือข่าย 1.ทักษะการคิด 2.มีวินัย 3.ซื่อสัตย์ 4.อยู่อย่างพอเพียง 5.มีจิตสาธารณะ สื่อสารเป้าหมายโรงเรียนสุจริต

3 ร่วมกันคิด/หาวิธีการ

4 โรงเรียน เครือข่าย P D C A ชุมชน ร่วมกันทำ

5 ทักษะกระบวนการคิด 1.สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้
2.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 3.ศึกษานอกสถานที่ 4.สร้างนิสัยรักการอ่าน 5.กระบวนการกลุ่ม 6.ตู้รับความคิดเห็น 7.สร้างแผนผังความคิด(Mind Mapping) 8.ค่ายวิชาการ ฯลฯ 9.ICT

6 มีวินัย 1.กิจกรรม หน้าเสาธง 2.เรียนรู้จากพระบรมราโชบาย
3.กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 4.กิจกรรมกีฬา เช่น มวย ฟุตบอล ปิงปอง ฯลฯ 5.สร้างข้อตกลงร่วมกัน 6.สร้างวินัยเชิงบวก 7.ใช้ IT ในการติดตามพฤติกรรม เช่นสแกนนิ้วมือ กล้องวงจรปิด sms เป็นต้น 8.ประชาธิปไตย ในโรงเรียน ฯลฯ 9.พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี และอาชีพ

7 ซื่อสัตย์ 1.เรียนรู้จากพระบรมราโชบาย 2.สร้างข้อตกลงร่วมกัน
3.สร้างวินัยเชิงบวก 4.การใช้บริการด้วยตนเอง (Self Service) 5.การสแกนลายนิ้วมือ 6.กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 7.ศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อย 8.ยกย่องเชิดชูเกียรติ

8 อยู่อย่างพอเพียง 7.กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร
1.กิจกรรมสหกรณ์ / ร้านกาแฟเวียงเก่า 2.รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 3.ลดปริมาณกระดาษ (Paper less) 4.ศึกษานอกสถานที่ 5.เรียนรู้จากพระบรมราโชบาย 6.สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ 7.กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 8.ตักบาตรขนม เครื่องเขียน ในวันสำคัญ 9.โรงเรียนธนาคาร 10.บริหารจัดการกิจการด้วยตนเอง

9 มีจิตสาธารณะ 1.เวรรับผิดชอบประจำวัน 2.เขตรับผิดชอบ
3.การเรียนรู้จากโครงงาน 4.ค่ายจิตอาสา 5.ยุวมัคคุเทศก์ 6.ประชาธิปไตยในโรงเรียน 7.กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 8.Big Clening Day ฯลฯ 9.สื่อสารอัตลักษณ์ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ”ภายในองค์กร

10


ดาวน์โหลด ppt ทำอย่างไร ? จะเป็นโรงเรียนสุจริต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google