งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการคุณธรรมนำความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการคุณธรรมนำความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการคุณธรรมนำความรู้
เป้าหมายของโครงการ นักเรียนของโรงเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2 วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างความซื่อสัตย์
เพื่อปลูกฝังและเสริมเสร้างความรับผิดชอบ เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

3 กิจกรรม : การปลูกฝังและเสริมสร้างความซื่อสัตย์
วิธีการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนให้นักเรียนเสนอปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ในโรงเรียน นักเรียนกำหนดวิธีการแก้ปัญหาแต่ละอย่างและครูคอยให้คำแนะนำ

4 ตัวอย่าง การปลูกฝังและเสริมร้างความซื่อสัตย์
ตรวจการเข้าเรียน-มาเรียนของนักเรียน ตรวจสอบการไม่คัดลอกการบ้านผู้อื่น เล่าข่าวผู้ทำความดีซื่อสัตย์สุจริต บันทึกการทำความดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม

5 ผลลัพธ์ นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา เข้า-ออก ชั้นเรียนตรงเวลา นักเรียนไม่มีพฤติกรรมคัดลอกงานออกผู้อื่น ทรัพย์สินของนักเรียนและของโรงเรียนไม่สูญหายและไม่ถูกทำลาย นักเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นนักเรียนตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์


ดาวน์โหลด ppt โครงการคุณธรรมนำความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google