งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแถลงนโยบายผู้บังคับบัญชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแถลงนโยบายผู้บังคับบัญชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแถลงนโยบายผู้บังคับบัญชา
ณ ห้องประชุม พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ๒๗ - ๒๙ ต.ค. ๕๒ พล.ต.ธีรยุทธ ศศิประภา ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี

2 FORT SURANARI HOSPITAL
ผู้อำนวยการ อำนวยสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นในงานนั้น เพื่อบรรลุภารกิจ / เป้าหมาย รวบรวมทรัพยากร เพื่อผลักดันไปถึงเป้าหมาย คน การบริหารจัดการ เงิน สิ่งของต่างๆ FORT SURANARI HOSPITAL

3 FORT SURANARI HOSPITAL
ทรัพยากรที่สำคัญ คน สูงสุด สิงคโปร์ รวบรวมศักยภาพ ความสามารถไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ทุกคน ทุกระดับ มีความสำคัญต่อ รพ. ทีมงานเดียวกัน ไม่แยกพวก มองปัจจุบัน อนาคต ( อดีต คือ บทเรียน ) FORT SURANARI HOSPITAL

4 FORT SURANARI HOSPITAL
งานดี มีวินัย มีคุณธรรม FORT SURANARI HOSPITAL

5 FORT SURANARI HOSPITAL
งานดี มืออาชีพในงานนั้น ขยัน รับผิดชอบ จนงานสำเร็จบรรลุเป้าหมายทันเวลา ยึดผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง - ผู้ป่วย - แผนก/กองอื่นๆ ใน รพ. การประสานงานที่ดี พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง FORT SURANARI HOSPITAL

6 FORT SURANARI HOSPITAL
งานดี Plan Do Act Check FORT SURANARI HOSPITAL

7 FORT SURANARI HOSPITAL
งานดี ประเมินงานว่า งาน รปจ. ดี ง่ายขึ้น ลดขั้นตอน จำเป็นต้องทำ วางแผนปฏิบัติงานประจำ เดือนโดยเรียงตามลำดับวันที่ ทำแต่เนิ่นๆ (ต้องทำอยู่แล้ว) งานสำเร็จเร็ว ดีกว่าสำเร็จช้า FORT SURANARI HOSPITAL

8 FORT SURANARI HOSPITAL
งานดี สิ่งของที่ชำรุด ส่งซ่อม จำหน่าย ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด - จำเป็น - เหมาะสม - คุ้มค่า FORT SURANARI HOSPITAL

9 FORT SURANARI HOSPITAL
มีวินัย ปฏิบัติ รักษากฎระเบียบ รู้ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา สามัคคี ไม่ทำให้เกิดแตกความสามัคคี FORT SURANARI HOSPITAL

10 FORT SURANARI HOSPITAL
มีคุณธรรม คิดดี พูดดี ทำดี มีความยุติธรรม เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา FORT SURANARI HOSPITAL

11 FORT SURANARI HOSPITAL
งานได้ผล คนสุขใจ สานสัมพันธ์ FORT SURANARI HOSPITAL

12 FORT SURANARI HOSPITAL
งานได้ผล มีความยุติธรรม พระคุณ - พระเดช สร้างความแตกต่าง - คนทำงานมาก - คนทำงานน้อย มาตรการต่อผู้กระทำผิด - เจตนา - ความรุนแรงของความผิด - เคยทำมากก่อนหรือไม่ FORT SURANARI HOSPITAL

13 FORT SURANARI HOSPITAL
คนสุขใจ ปิยะวาจา ให้กำลังใจ พูดแนะนำ สอน ดูแลทุกข์สุข รักษาสิทธิ สนับสนุนความก้าวหน้า FORT SURANARI HOSPITAL

14 FORT SURANARI HOSPITAL
สานสัมพันธ์ เชื่อมความสัมพันธ์,สร้างความเข้าใจที่ดี - ระดับบน – ระดับล่าง - ระดับข้างด้วยกัน FORT SURANARI HOSPITAL

15 FORT SURANARI HOSPITAL
การแก้ปัญหา มอง Win - Win FORT SURANARI HOSPITAL

16 FORT SURANARI HOSPITAL
การเปลี่ยนแปลง ค่อยเป็นค่อยไป , รวดเร็ว คาดการณ์ผลกระทบ - ป้องกัน - เตรียมแก้ไข FORT SURANARI HOSPITAL

17 FORT SURANARI HOSPITAL
ความสามัคคี ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ค่าเวร ความยุติธรรม พล.ท.วิทยา ช่อวิเชียร จก.พบ. FORT SURANARI HOSPITAL

18 พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ FORT SURANARI HOSPITAL
ขวัญ กำลังใจ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วินัย การแสดงความเคารพ พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ มทภ.2 FORT SURANARI HOSPITAL

19 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน
เพื่อเป็นที่ยอมรับ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ทหาร ครอบครัวและกองทัพบก FORT SURANARI HOSPITAL


ดาวน์โหลด ppt การแถลงนโยบายผู้บังคับบัญชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google