งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
การจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตามแผนงาน สอส. ระยะที่ 2 มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์และคณะ

2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร นายเจษฎา ชาญศิริรัตนา อาจารย์ เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์

3 สถานศึกษา 3 ดี ส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy
สถานศึกษา 3 ดี ส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy คุณธรรม ความเป็นไทย Decency ห่างไกลยาเสพติด Drug-Free

4 1. ด้านประชาธิปไตย Democracy
มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง

5 2. ด้านคุณธรรม ความเป็นไทย Decency
มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต

6 3. ห่างไกลยาเสพติด Drug - Free
รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด

7 แนวทางกิจกรรม เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่มุ่งเป้าหมาย
เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่มุ่งเป้าหมาย ทำให้นิสิตมีความเป็นประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนสำนึก รู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง

8 หลักการจัดกิจกรรม 1.กำหนดในแผนงาน / โครงการประจำปีของสถานศึกษา 2.สอดแทรกในเนื้อหาวิชาในการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 4.ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น

9 ตัวอย่างกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย
1. กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม การเลือกตั้ง จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 2. การดำเนินงานสโมสรนิสิต 3. การจัดค่ายประชาธิปไตย / กิจกรรมประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน 4. การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสำนึกความรักชาติ 5. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

10 ค่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

11 ค่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

12 กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

13

14 ตัวอย่างกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และชุมชน เช่น การส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 2. กิจกรรมที่ส่งเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือภูมิใจในความเป็นไทย 3. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

15 การรณรงค์ขับขี่ ปลอดภัย

16 พิธีเปิดโครงการมหาสารคามร่วมใจ ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

17 ปฏิบัติการสาธิตการขับขี่ปลอดภัย

18 ปฏิบัติการสาธิตการขับขี่ปลอดภัย

19 รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

20 การพัฒนาเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

21 ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับนายกเหล่ากาชาด

22 ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับนายกเหล่ากาชาด

23 ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับนายกเหล่ากาชาด

24 ตัวอย่างกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิต เช่น - การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง - การช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้จำนวน นิสิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง

25 ศูนย์ พึ่งใจวัยใส TEEN CENTER

26 ตัวอย่างกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น - กิจกรรมนิสิตแกนนำ - กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สถานศึกษาปลอดบุหรี่-ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) - กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE - การประกวดดนตรี - แข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้แสดงออก

27 ออกหน่วยอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ รณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ออกหน่วยอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ รณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

28 การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและชุมชน

29 ตัวอย่างกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. การบริหารจัดการด้านสวัสดิศึกษา เช่น การขจัดมุมอับลับตา 4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด 5. มีการประสานความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น

30 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google