งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
การบริหารจัดการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์

2 Independent Study: IS

3 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ
IS 3 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) IS 2 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 3.การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) IS 1 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information) 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation)

4 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 จัดทำหน่วยการเรียนรู้เฉพาะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน) ภาษาไทย จัดทำหน่วยการเรียนรู้เฉพาะ (ครอบคลุม IS1-IS 2) อย่างน้อยใน 1 รายวิชาในทุกชั้นปี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาการศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) (IS1-IS 2) 40 ชม. ชั้นปีใดปีหนึ่ง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูรณาการ IS 3 ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้นปีที่เกี่ยวข้อง

5 รายวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ 2 หน่วยการเรียนรู้ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียนรู้ 2 “รักษ์สิ่งแวดล้อม” IS1-IS2

6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน) ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม 1. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ( หน่วยกิต) จัดสอนทั้ง 2 รายวิชาต่อเนื่องกัน ในชั้นปีใดปีหนึ่ง จัดสอนทั้ง 2 รายวิชาต่อเนื่องกันในชั้นปีใดปีหนึ่ง 2. การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูรณาการ IS 3 ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในชั้นปีที่เกี่ยวข้อง

7 การศึกษาค้นคว้า การสื่อสารและ และสร้างองค์ความรู้ การนำเสนอ
(Research and Knowledge Formation) การสื่อสารและ การนำเสนอ (Communication and Presentation) รหัสรายวิชา I ตั้งประเด็นคำถาม สมมุติฐาน วางแผนดำเนินงาน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เขียนรายงาน เอกสารวิชาการนำเสนอผลจากการศึกษาค้นคว้า โดยสื่อรูปแบบต่างๆ หน่วยกิต ตัดสินผลรายภาค หน่วยกิต ตัดสินผลรายภาค

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม. 5 ม. 6 * กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รหัสรายวิชา I…………… IS1 IS1 IS2 IS2 IS3 IS3

9

10 Eng. ? ดนตรี ? วิทย์

11

12 ข้อคำนึงในการบริหารจัดการ
๑. นักเรียนศึกษาในประเด็นที่ตนเองสนใจ ๒. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาค้นคว้า มิใช่ฟังบรรยาย ๓. ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในโรงเรียน

13 ประเด็นพิจารณา ๑. ตารางสอน ๒. แหล่งค้นคว้า ๓. ครูผู้สอน

14 ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ครูคนที่ 2 ครูคนที่ 1 ภาษาไทย วิทย์ สังคม ศิลปะ
มม /ฝ/ ภาษาไทย ม. 3/1 วิทย์ ม. 3/2 สังคม ม. 3/3 ศิลปะ

15 ม. 3/1 ม. 3/2 ม. 3/3 ครูคนที่ 2 ครูคนที่ 1 ภาษาไทย วิทย์ สังคม ศิลปะ
มม /ฝ/ ภาษาไทย ม. 3/1 วิทย์ ม. 3/2 สังคม ม. 3/3 ศิลปะ

16 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ
(Public Service) 4. สื่อสารและนำเสนอ (Effective Communication) 3.การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 2. สืบค้นความรู้ (Searching for Information) 1. ตั้งคำถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation)


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google