งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมจีน : มารู้จัก ขนมไหว้พระจันทร์กันเถอะ ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ครูระวีวรรณ วีระเทศ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
สาระการเรียนรู้หลัก : ภาษาต่างประเทศ ต เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ต เข้าใจความเหมือนและความ แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทยและ นำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1 สามารถใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับ ระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 2 แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอยู่ ของเจ้าของภาษา 3 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยในเรื่อง คำ วลี สำนวน ประโยคและข้อความและนำไปใช้ได้อย่างมี วิจารณญาณ 4 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนำไปใช้ อย่างมีวิจารณญาณ 5 เห็นคุณค่าและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตาม ความสนใจ 6 ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมที่เรียน และนำ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาประยุกต์ใน การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
-คำถามสร้างพลังคิด วัฒนธรรมประเพณีจีนในไทยและ จีนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร -คำถามประจำหน่วย วัฒนธรรม ประเพณีจีนมีอิทธิพลต่อคนไทย หรือไม่ -คำถามประจำบท เธอรู้จักเทศกาลไหว้พระจันทร์ใช่ไหม

5 เครื่องมือการประเมิน
ก่อนเริ่ม การจัดการเรียนรู้ ระหว่าง สิ้นสุด วิธีการ  เครื่องมือ -สอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีจีน -ทดสอบคำศัพท์ภาษาจีนก่อนเรียน - สมุดบันทึก - แบบทดสอบคำศัพท์ -การประเมินแบบRubric ประเมินการทำงานของกลุ่มและความรับผิดชอบ -ประเมินจากการนำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนร่วมประเมินด้วย -แบบประเมินการทำงานกลุ่ม อ่าน เขียน -แบบประเมินการนำเสนอผลงาน -การสังเกตแบบมีส่วนร่วม -ทดสอบคำศัพท์ภาษาจีนหลังเรียน -แบบประเมินการมีส่วนร่วม -แบบทดสอบคำศัพท์

6 โครงงาน : วัฒนธรรมประเพณีจีนในประเทศไทย
Goal-เป้าหมาย นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีจีน Role-บทบาท ครูแนะช่องทางแหล่งสืบค้นข้อมูลให้นักเรียน Audience-กลุ่มผู้ชม นักเรียนต่างห้อง Set of activities and tasks-ชุดกิจกรรมและภาระงาน -ใบความรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีจีน(ไหว้พระจันทร์) -จัดป้ายนิเทศก์แนะนำเทศกาลไหว้พระจันทร์

7 โครงงาน : วัฒนธรรมประเพณีจีนในประเทศไทย
Products-ผลงาน ป้ายนิเทศก์แนะนำเทศกาลไหว้พระจันทร์

8


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google