งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GES2206 ชีวิตและสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GES2206 ชีวิตและสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GES2206 ชีวิตและสุขภาพ

2 อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา

3 อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา อาจารย์จิราภรณ์ บุณยิ่ง
ข้อมูลการติดต่อ อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3413 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 1-4

4 อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา อาจารย์ศิริรัตน์ พักปากน้ำ
ข้อมูลการติดต่อ อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3413 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 5-8

5 การจัดการเรียนการสอน
GE 1. การเข้าฟังบรรยายกลุ่มใหญ่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ฟังบรรยายหน่วยที่1-8,บันทึกย่อลงสมุดบันทึก, และตอบคำถามในระหว่างการเรียน ณ ห้องเรียนที่กำหนด และการเรียนผ่านระบบออนไลน์

6 การจัดการเรียนการสอน
GE 2. การศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning นักศึกษาเข้าไปศึกษาบทเรียน online ผ่านระบบ E-Learning ทบทวนบทเรียนแต่ละหน่วยการเรียน ได้จาก VDO, Powerpoint, หนังสือ ด้วยตนเองและทำกิจกรรมประจำหน่วยตามระยะเวลาที่กำหนด เว็บไซต์รายวิชา

7 การทำโครงงาน (Project-Based-Learning)
GE นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่ม และนำเสนอผลงานในงานตลาดความรู้ กลุ่มละ 15 คน รูปแบบและการส่งงานตามตารางกิจกรรมที่กำหนด ใบงาน

8 การสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป
GE การสอบวัดความรู้ให้นักศึกษาลงทะเบียนจองสอบออนไลน์และเข้าสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามที่จองไว้ A

9 ตรวจสอบการเข้าใช้ระบบ http://ge.ssru.ac.th/tss/index.php/Student

10 ตรวจสอบการเข้าใช้ระบบ

11 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์และบุคลากร GE 1. เว็บไซต์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 2. เว็บไซต์รายวิชา 3. เฟสบุ๊ครายวิชา https://www.facebook.com/pages/GES-2206 4. หมายเลขโทรศัพท์ 5. ของนักศึกษาทุกคน 6. ระบบ E-Service สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 7. ระบบ SMS ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ 8. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ชั้น 1 ห้อง 3413 9. และนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียด ข้อปฏิบัติ วิธีการใช้งานระบบต่างๆได้จากคู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป

12 *จบคำแนะนำก่อนการเรียน * มีความสุขกับการเรียน
GE *จบคำแนะนำก่อนการเรียน * ขอให้นักศึกษา มีความสุขกับการเรียน


ดาวน์โหลด ppt GES2206 ชีวิตและสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google