งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาการ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม นำ E-Training จากภายนอก ให้ครู-บุคลากร เข้าอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาการ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม นำ E-Training จากภายนอก ให้ครู-บุคลากร เข้าอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาการ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม นำ E-Training จากภายนอก ให้ครู-บุคลากร เข้าอบรม

2 ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ครูอาจารย์และบุคลากรทุกท่านทราบในการพัฒนาตนเองโดยระบบ E-Training จาก Web ที่แจ้งให้ทราบตามที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้ทุกท่านได้ทดสอบและพัฒนาตนเองในเรื่องที่ท่านสนใจ และสามารถ Print ใบประกาศ ผ่านการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเขียนรายงานประเมินตนเองรายบุคคล

3 การจัด e-training สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จะดำเนินการพัฒนาครูให้เป็นแกนนำเพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เวปฝึกอบรมสำหรับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา e-training เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป

4 การจัด e-training โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งด้วยระบบ e-training คู่มือการใช้ระบบ UTQ Online สำหรับผู้เข้ารับการอบรม การสมัครเข้ารับการอบรม (กรณีสมัครใหม่) การสมัครเข้ารับการอบรม (กรณีที่เคยสมัครแล้ว) หลักสูตรรายวิชาที่เปิด และวิธีการลงทะเบียน วิธีการอบรม วิธีการ Print วุฒิบัตร การเข้าสู่ Face Book ประจำวิชา มีปัญหา-คำถามเกี่ยวกับการอบรมทำอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาการ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม นำ E-Training จากภายนอก ให้ครู-บุคลากร เข้าอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google