งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศนักเรียน ครูระดมพล ช่วยชูชาติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศนักเรียน ครูระดมพล ช่วยชูชาติ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศนักเรียน ครูระดมพล ช่วยชูชาติ

2 วิชา ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชา ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 จรรยาบรรณผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
บัญญัติ 10 ประการเป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ยึดถือไว้ เสมือนเป็นแม่บทของการปฏิบัติ ผู้ใช้พึงระลึกและเตือนความจำเสมอ 1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น 2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ

4 จรรยาบรรณผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
บัญญัติ 10 ประการเป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ยึดถือไว้ เสมือนเป็นแม่บทของการปฏิบัติ ผู้ใช้พึงระลึกและเตือนความจำเสมอ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ ของท่าน

5 จรรยาบรรณผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
บัญญัติ 10 ประการเป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ยึดถือไว้ เสมือนเป็นแม่บทของการปฏิบัติ ผู้ใช้พึงระลึกและเตือนความจำเสมอ 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมอินเตอร์เน็ตเป็นระเบียบ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังกฎเกณฑ์ของแต่ละเครือข่าย จะต้องมีการวางระเบียบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น การปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์ของเครือข่ายจะต้องตัดสิทธิ์การเป็นผู้ใช้ของเครือข่าย ในอนาคตจะมีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก จรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมอินเตอร์เน็ตสงบสุข หากมีการละเมิดอย่างรุนแรง กฎหมายจะเข้ามามีบทบาทต่อไป

6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ

7 ระบบการเรียน 1. การเรียนผ่านเครือข่าย Social Network 1.1 Radompon.com

8

9 ระบบการเรียน 1. การเรียนผ่านเครือข่าย Social Network 1.2 Facebook.com

10 ระบบการเรียน 2. การสร้างงานเอกสาร และการนำเสนอ ผ่าน Google Doc

11 ระบบการเรียน 3. การส่งงานผ่านอีเมล์ Gmail.com

12 ระบบการเรียน 4. การสร้าง Weblog เป็นของตนเอง ผ่าน Blogspot.com

13 ระบบการเรียน 5. การทดสอบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์

14 ผลการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

15 ผลการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

16 สุขภาพทางการเรียนผ่านเว็บไซต์
ผลการเรียน สุขภาพทางการเรียนผ่านเว็บไซต์

17 ตัดคะแนน/ลบคะแนนพฤติกรรมผ่านเว็บไซต์
ผลการเรียน ตัดคะแนน/ลบคะแนนพฤติกรรมผ่านเว็บไซต์

18 เว็บไซต์ Socialmeadia


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศนักเรียน ครูระดมพล ช่วยชูชาติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google