งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับโรงเรียนจัดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามความต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับโรงเรียนจัดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามความต่อเนื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประเมิน ฉบับที่ 3 แบบวิเคราะห์การจัดทำรายงานประจำปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2 สำหรับโรงเรียนจัดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามความต่อเนื่อง
ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 7. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 10 7.1 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน มีข้อ1= 2 คะแนน มีข้อ2= 1 คะแนน มีข้อ3=0.5 คะแนน สำหรับโรงเรียนจัดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามความต่อเนื่อง ต่อเนื่อง = 2 คะแนน ไม่ต่อเนื่อง = 1 คะแนน 2 ™ 1. มี 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง ™ 2. มี 2 ปีการศึกษาต่อเนื่อง ™ 3. มี 1 ปีการศึกษา

3 ประเด็นพิจารณา 5 7.2 สาระสำคัญของรายงานประจำปีครบถ้วน ประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 7.2 สาระสำคัญของรายงานประจำปีครบถ้วน ประกอบด้วย ™ 1. มีข้อมูลพื้นฐาน/ทั่วไป ™ 2. มีสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจและวิธีการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ™ 3. มีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี มี6 ข้อ=5คะแนน มี5 ข้อ=4คะแนน มี4 ข้อ=3คะแนน มี1-3 ข้อ=2คะแนน 5

4 ประเด็นพิจารณา 5 7.2 สาระสำคัญของรายงานประจำปีครบถ้วน ประกอบด้วย (ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 7.2 สาระสำคัญของรายงานประจำปีครบถ้วน ประกอบด้วย (ต่อ) ™4. มีผลการประเมินในรอบปีตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ™ 5. มีสรุปผลการพัฒนา ™ 6. มีข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาในอนาคต มี6 ข้อ=5คะแนน มี5 ข้อ=4คะแนน มี4 ข้อ=3คะแนน มี1-3 ข้อ=2คะแนน 5

5 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 7.3 นำผลการรายงานประจำปีให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนเห็นชอบ คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มี = 1 คะแนน 1

6 ประเด็นพิจารณา 7.4 จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจำปีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 7.4 จัดให้มีการเผยแพร่รายงานประจำปีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 1. หน่วยงานต้นสังกัด ™ 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ™ 3. สาธารณชน (บิดามารดา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ) มี2-3ข้อ=1 คะแนน มี1ข้อ=0.5 คะแนน 1

7 ประเด็นพิจารณา ™1. ด้านวิชาการ
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 7.5 นำรายงานประจำปี(SAR) ไปใช้ประโยชน์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ™1. ด้านวิชาการ ™2. ด้านบริหารทั่วไป (กิจการนักเรียน อาคารสถานที่และความสัมพันธ์ กับชุมชน) ™3. ด้านบริหารงานบุคคล ™4. ด้านงบประมาณ 5. อื่นๆ มี4-5ข้อ=1 คะแนน มี2-3ข้อ=0.5 คะแนน 1

8 ประเด็นพิจารณา 8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8 8.1 เสริมสร้างแนวความคิดการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 1. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติ 2. มีการอบรม หรือพัฒนาครู และบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียน หรือ หน่วยงานต้นสังกัด มี 2 ข้อ = 4 คะแนน มี 1 ข้อ =2 คะแนน 4

9 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 8.2 พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์และสังเคราะห์จาก ™ 1. การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ™ 2. การประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด ™ 3. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ™ 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี3-4 ข้อ = 2 คะแนน มี1-2 ข้อ = 1 คะแนน 2

10 ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 8.3 นำผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากร ™ 1.ภายในโรงเรียน ™ 2.ภายนอกโรงเรียน มี 2 ข้อ = 2 คะแนน มี 1 ข้อ = 1 คะแนน 2

11 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สำหรับโรงเรียนจัดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามความต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google