งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพภายนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพภายนอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพภายนอก
Dr.Tunt Chomchuen

2 การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก
(Quality Assurance) การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก

3 การประกันคุณภาพภายใน
จัดให้มีระบบ การประกันคุณภาพ (มาตรฐาน 48 ) จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน อย่างต่อเนื่องและเป็นปกติ (มาตรฐาน 48) จัดทำรายงาน ประเมินตนเอง (มาตรฐาน 48-50) จัดให้มีการประเมิน คุณภาพภายใน (มาตรฐาน 48) สถานศึกษา รับการประเมิน คุณภาพภายนอก ทุก 5 ปี (มาตรฐาน 48) หากไม่ได้มาตรฐาน ต้องปรับปรุงแก้ไข (มาตรฐาน 51)

4 การประกันคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับโดย ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

5 การประเมินคุณภาพภายนอก
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ คุณภาพ การประกันคุณภาพ สิ่งที่ตรงกับความต้องการฯ การรับประกันว่ามีคุณภาพ สิ่งที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด การสร้างความมั่นใจในคุณภาพ

6 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
QA Quality Control Audit Assessment ภายใน ภายนอก

7 SAR : ตัวเชื่อมโยง IQA และ EQA
รายงาน การประเมินตนเอง การปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา การประเมินตนเอง ของสถานศึกษา การ ตรวจ เยี่ยม รายงาน ผล การ ประเมิน การติด ตามผล ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลป้อนกลับ

8 การประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์สำคัญ การประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยการช่วยสะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแก่สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด

9 การประเมินคุณภาพภายนอก
ใครรับผิดชอบ การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นโดย พรบ.การศึกษา’42 มาตรา 49

10 หน้าที่ของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก
หน้าที่ของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก 1 2 3 4 จัดหา - จัดเตรียม ผู้ประเมินภายนอก พัฒนาผู้ประเมินภายนอก จัดประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ทุก 5 ปี จัดทำข้อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก เสนอรัฐบาล

11 ประโยชน์ของการประกันคุณภาพภายนอก
1. เพื่อตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่น-จุดด้อยของสถานศึกษา เงื่อนไขของความสำเร็จ และสาเหตุของปัญหา

12   3. เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

13 ความสำคัญของการประกันคุณภาพภายนอก
ประการที่ 1 เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ประการที่ 2 เพิ่มความมั่นใจและคุ้มครองประโยชน์ให้ผู้รับบริการทางการศึกษา

14 ประการที่ 3 สถานศึกษาและหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่นมีข้อมูลที่จะช่วยตัดสินใจในการวางแผนและดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ประการที่ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายมีข้อมูลสำคัญในภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด

15 วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพภายนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google