งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคิดเห็นผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษาต่อ มาตรฐานของสมศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคิดเห็นผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษาต่อ มาตรฐานของสมศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคิดเห็นผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษาต่อ มาตรฐานของสมศ
โดย รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

2 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
สมศ. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

3 การประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายใน
แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติงาน ของสถาบัน การประเมินตนเอง ของสถาบัน รายงาน ประจำปี รายงานผล การประเมิน การตรวจเยี่ยม การติดตามผล ข้อมูล ป้อนกลับ ข้อมูล ป้อนกลับ

4 สมศ. : คณะกรรมการพัฒนาระบบฯระดับอุดมศึกษา (กพอ.)
แผนภูมิที่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก หน่วยงานต้นสังกัด ส.ก.อ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอื่น ๆ สมศ. : คณะกรรมการพัฒนาระบบฯระดับอุดมศึกษา (กพอ.) - ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน ศึกษารายงานประจำปีของสถาบัน ศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูล ประเมินภายนอก (ตรวจเยี่ยม ) จัดทำข้อมูลเสนอแนะในการปรับปรุง - พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก พัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ ฯลฯ A

5 - คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์/หน่วยงาน เทียบเท่า
A สถาบันอุดมศึกษา - คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์/หน่วยงาน เทียบเท่า - ภาควิชา / หน่วยงานเทียบเท่า - ดำเนินการตามภารกิจให้มีคุณภาพ - จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน - จัดทำรายงานประจำปี - ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานข้อมูลเพื่อการประเมินภายนอก

6 ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา
ศึกษาข้อมูล (7-15 วัน) - รายงานประจำปี - ข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ - เอกสารหลักฐาน ข้อมูลอื่นๆทีเกี่ยวข้อง คณะผู้ประเมิน (ทำกำหนดการประเมิน วัน หลังการทำสัญญา) นัดวันตรวจเยี่ยม (แจ้งสถาบันล่วงหน้า 15 วัน) กำหนดขอบเขตการประเมิน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

7 ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการ -สังเกต -สัมภาษณ์ -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูล ประชุมชี้แจงแก่บุคลากรของสถาบัน ผู้ประเมินประเมินสถาบัน (3-5 วัน) นำเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร วิเคราะห์ สรุป

8 ขั้นตอนที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา เขียนรายงาน(หลังการตรวจเยี่ยม 15 วัน) ปรับแก้รายงาน (7 วัน ) ส่งให้สถาบันตรวจสอบโต้แย้ง (7 วัน) ครม. รมต. รมต กท. ศธ. ส่ง สมศ. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี สำนักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน

9 มาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ( 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4) มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้ ( 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 ) มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ ( 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 )

10 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ( 4. 1 , 4. 2 , 4
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ( 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 ) มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ ( 5.1 , 5.2 ) มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 6.1 , 6.2 ) มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ( 7.1 , 7.2 , 7.3 , 7.4 , 7.5 ) มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน ( 8.1 , 8.2 )

11 การเตรียมพร้อมรับการตรวจขององค์กร
จาก สมศ. (12 ข้อ)

12 1. QMR เตรียมข้อมูลดังนี้
1.2 SAR/SAC ตัวบ่งชี้ขององค์กร 2. คณบดี/ผู้อำนวยการ ประชุมบุคลากรภายในเพื่อพร้อมรับการตรวจฯ 3. เตรียมนำเสนอ(Presentation)ภาพรวมขององค์กร ดังนี้ 3.4 จุดเด่นของภารกิจต่างๆ 3.5 ข้อควรปรับปรุงขององค์กร 3.6 เปรียบเทียบ SAR ขององค์กรกับ ตัวบ่งชี้ สมศ. 3.1 ปรัชญา/วิสัยทัศน์ 3.2 โครงสร้างบริหาร 3.3 ภารกิจหลัก

13 7. กำกับดูแลอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคให้เรียบร้อย
4. คณบดี/ผู้อำนวยการ/ฝ่ายบริหาร เตรียมตอบข้อซักถามขององค์กร 5. จัดบุคลากรสาย ข สาย ค และนิสิตในสังกัด เพื่อพร้อมรับการสัมภาษณ์ 6. ติดต่อผู้ประกอบการภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ เพื่อพร้อมรับการสัมภาษณ์ 7. กำกับดูแลอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคให้เรียบร้อย 8. สร้างบรรยากาศสภาพปกติวิสัย

14 9. เตรียมบุคลากร ประสานงานจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อได้รับการร้องขอ
10. QMR/ผู้ประสานงาน ติดต่อขอข้อมูลต่างๆได้จาก จนท.ส่วนประกันคุณภาพ 11. หากข้อมูลใดไม่ตรงกันหรือผิดพลาด จัดทำบันทึกเสนอขอแก้ไข หลังการตรวจเยี่ยม 12. มีความเป็นกัลยาณมิตร และเป็นเจ้าบ้านที่มีอัธยาศัยดี

15 ตอบข้อซักถาม การเตรียมความพร้อม ของหน่วยงานต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ข้อคิดเห็นผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษาต่อ มาตรฐานของสมศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google