งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการโครงสร้างการบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการโครงสร้างการบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการโครงสร้างการบริหาร
แถลงข่าว การจัดการโครงสร้างการบริหาร เครือธนาคารกสิกรไทย 14 กรกฎาคม 2553

2 เครือธนาคารกสิกรไทย กลุ่มลูกค้า 8 กลุ่ม
KBank KSecurities KAsset KLeasing KF&E KResearch กลุ่มลูกค้า 8 กลุ่ม MB CB ME SM HN WI MI MA

3 โครงสร้างการบริหารงานเครือธนาคารกสิกรไทย
Business Domain Risk Domain Infrastructure Domain Resource Domain KBank KSecurities KAsset KLeasing KF&E KResearch

4 Domain = ภูมิ

5 เทวภูมิ = ภูมิของเทวดา
นรกภูมิ = ภูมิของสัตว์นรก เปตภูมิ = ภูมิของเปรต

6 Business Domain = ภูมิด้านธุรกิจ
- การบริการลูกค้า (สินเชื่อและธุรกรรมอื่นๆ) - การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ - การตลาดโดยทั่วไป

7 Risk Domain = ภูมิด้านบริหารความเสี่ยง
- การบริหารความเสี่ยง - การบริหารคุณภาพหนี้ - การกำกับการปฏิบัติตามกฎ - การตรวจสอบภายใน

8 Infrastructure Domain = ภูมิด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) - การปฏิบัติการ (Operation) - K-Transformation

9 Resource Domain = ภูมิด้านทรัพยากร
- ทรัพยากรบุคคล (HR) - การวางแผนการเงินและการบัญชี - การประสานงานยุทธศาสตร์องค์กร

10 โครงสร้างการบริหารงานเครือธนาคารกสิกรไทย
ภูมิด้านธุรกิจ (Business Domain) ภูมิด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Domain) ภูมิด้านทรัพยากร (Resource Domain) ภูมิด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Domain) กฤษฎา ล่ำซำ ผู้ประสานงานภูมิ (Domain Coordinator) ปรีดี ดาวฉาย ผู้ประสานงานภูมิ (Domain Coordinator) ธีรนันท์ ศรีหงส์ ผู้ประสานงานภูมิ (Domain Coordinator) สมเกียรติ ศิริชาติไชย ผู้ประสานงานภูมิ (Domain Coordinator)

11 คณะผู้ประสานงานภูมิ KBank KSecurities KAsset KLeasing KF&E KResearch
กรรมการผู้จัดการ KBank KSecurities KAsset KLeasing KF&E KResearch คณะผู้ประสานงานภูมิ สมเกียรติ ศิริชาติไชย ปรีดี ดาวฉาย กฤษฎา ล่ำซำ ธีรนันท์ ศรีหงส์

12 Menu


ดาวน์โหลด ppt การจัดการโครงสร้างการบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google