งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำ และแนวทางประกอบอาชีพ หลักฐานและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำ และแนวทางประกอบอาชีพ หลักฐานและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำ และแนวทางประกอบอาชีพ หลักฐานและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
Admissions ประจำปีการศึกษา 2553 รวบรวมโดย สโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 หลักฐานที่ใช้สอบสัมภาษณ์
1. ใบสมัครติดรูป พร้อมลงลายมือชื่อ (พิมพ์จาก 2. แบบรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ (รับที่จุดประชาสัมพันธ์ในวันสอบสัมภาษณ์) 3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ที่สำเร็จการศึกษา) 4. ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ใบรับรองแพทย์ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือของโรงพยาบาลรัฐ ต้องประทับตราโรงพยาบาล) 5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 6. สำเนาทะเบียนบ้าน 7. เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี เช่น แฟ้มสะสมงาน)

3 วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 วันที่ 14 พฤษภาคม 2553
สาขาวิชาการจัดการการตลาด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาเศรษฐกิจพอเพียง

4 ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
รับแบบรายงานตัวที่จุดประชาสัมพันธ์

5 ตรวจหลักฐาน ห้อง MS 201 ( ลงชื่อ ครั้งที่ 1 )

6 ห้องรอสอบสัมภาษณ์ MS 205-6
รับคำแนะนำจากรุ่นพี่คณะบริหารศาสตร์ แนวทางในการตอบคำถาม ในการสัมภาษณ์

7 เข้าสอบสัมภาษณ์ ห้อง MS 109 : สาขาวิชาการบัญชี
( ลงชื่อ ครั้งที่ 2 )

8

9

10 แนวทางประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา

11 สาขาการเงินและการธนาคาร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นักวิเคราะห์โครงการ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน วาณิชธนาคาร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านตลาดเงินและตลาดหุ้น

12 สาขาการบัญชี สมุห์บัญชี นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี นักวางระบบบัญชี นักออกแบบ วิเคราะห์และเขียนโปรแกรม ทางบัญชี

13 สาขาการจัดการการตลาด
นักการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานลูกค้า (AE) ตัวแทนโฆษณา (AGENCY) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

14 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานการตลาด และ ประชาสัมพันธ์ในโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม รีสอร์ท บริษัททัวร์ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ผู้จัดการห้องอาหาร

15 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ -นักบริหารจัดการฐานข้อมูล -นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์ -บุคลากรด้านสารสนเทศ -นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรม -ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -เจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

16 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า ที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ผู้บริหารสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผู้บริหารการจัดซื้อระหว่างประเทศ ผู้ประสานงานด้านการค้าและการลงทุน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบการอิสระ

17 สาขาการจัดการทั่วไป ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นักเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดการทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจ

18 สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐ

19 ติดต่อสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์
ผ่านทาง E – mail เว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม นายวิชิตชัย ใจว่อง ตำแหน่ง รักษาการ นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำ และแนวทางประกอบอาชีพ หลักฐานและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google