งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ
แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน (Strategy Map) Vision : สร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการวางแผน การติดตามและการประเมินผลโดยเน้นหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นศูนย์สารสนเทศของการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ ประสิทธิผล พัฒนาระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มีระบบควบคุมภายในและบริหาร วามเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนระบบงานให้เป็น e-Process มีหน่วยOSM. ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง (Strengthen OSM) คุณภาพการบริการ ทุกหน่วยงานมีระบบการทำงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทุกหน่วยงานมีแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง หน่วยงานมีการ ทำงานผ่าน Web Out source ระบบการทำงานบน Web จัดตั้งหน่วย OSM และทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของทุกหน่วยงาน พัฒนาโปรแกรมสำหรับ การวางแผนและการงบประมาณ การบูรณาการระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงทั้งของมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ปรับกระบวนงานโดยใช้ Cross-Functional Team ที่เน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน วางหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามผลผลิต การพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็น High Performance Organization (HPO) Talent Competency พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร Benchmarking KM & HR Scorecard

2 ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ
แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน Vision : สร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างและระบบงานของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการวางแผน การติดตามและการประเมินผลโดยเน้นหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นศูนย์สารสนเทศของการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิผล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ พัฒนาระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนระบบการทำงานบน web พัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง มีหน่วยOSM. ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen) คุณภาพการบริการ มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานมีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน ทุกหน่วยงานมีระบบการทำงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ทุกหน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน Web ปรับกระบวนงานโดยใช้ Cross-Functional Team ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พัฒนาโปรแกรมสำหรับ การวางแผนและการงบประมาณ Out source ระบบการทำงานบน Web วางหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามผลผลิต การพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็น High Performance Organization (HPO) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร Talent Competency


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google