งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบข้อมูลอุทกภัย และภัยแล้ง

2 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขาในส่วนของงานผลิต ความถี่ : รายวัน วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกข้อมูลการเกิดสถานการณ์อุทกภัย ภัยแล้ง จ่ายน้ำฟรี และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

3 กระบวนการบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
ระบบข้อมูลด้านแหล่งน้ำ รายวัน ข้อมูลอุกทกภัยและภัยแล้ง ข้อมูลค่าระดับน้ำ / ปริมาณน้ำ ข้อมูลการจ่ายน้ำฟรี งานผลิต – กปภ.สาขา

4 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี 1: เพิ่มข้อมูลอุทกภัย หรือภัยแล้ง

5 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี 1: ระบบจะให้เลือกว่าต้องการบันทึกข้อมูล “ภัยแล้ง” หรือ “อุทกภัย” 2: กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำการเพิ่มข้อมูล ตามสถานการณ์ที่เลือกไว้

6 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี 1: ถ้าเลือก “ยกเลิก” ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานทำการคีย์ข้อมูลเอง โดยต้องระบุ เช่น สถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริเวณที่เกิดปัญหา เป็นต้น 1: ถ้าเลือก “ตกลง” ระบบจะทำการดึงค่าระดับน้ำ/ปริมาณน้ำที่ได้มีการบันทึกไว้ มาประมวลอัตโนมัติ

7 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี 1 : ทำการเลือกวันที่เกิดปัญหา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและบริเวณที่เกิดปัญหา 2 : เมื่อมีการเลือกสถานการณ์ดังต่อไปนี้ “ปริมาณน้ำดิบลดลง” “ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการผลิต(ต้องหยุดผลิต)” “ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการผลิต(จ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา)” ระบบจะให้ทำการป้อนข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อมูลจ่ายน้ำฟรี (ถ้ามี)

8 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี 3: กด “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลภัยแล้ง 1 : เพิ่มข้อมูล สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น , วิธีการแก้ปัญหา , ผลการดำเนินการ , หมายเหตุ

9 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี

10 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี

11 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี

12 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี 3: กด “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลอุทกภัย 1 : ทำการเลือกวันที่เกิดปัญหา , บริเวณที่เกิดปัญหา 2 : ป้อนข้อมูลสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา

13 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี 1: ถ้าเลือก “ตกลง” ระบบจะทำการดึงค่าระดับน้ำ/ปริมาณน้ำที่ได้มีการบันทึกไว้ มาประมวลอัตโนมัติ

14 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี 2: กดปุ่มเพื่อเพิ่ม ข้อมูล วิธีการดำเนินการ 1: ระบบจะทำการประมวลผลและดึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ขึ้นมาให้อัตโนมัติ

15 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี 1: ถ้ามีการใช้ข้อมูลจากระบบแหล่งน้ำ ระบบจะไม่ให้สามารถแก้ไขวันที่เกิดปัญหา และบริเวณที่เกิดปัญหาได้

16 การบันทึกข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ :ข้อมูลอุทกภัย ภัยแล้งและจ่ายน้ำฟรี 1: แสดงข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกเข้าไปในระบบ

17 รายงานของระบบข้อมูลอุทกภัยและภัยแล้ง
รายงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานในระดับ กปภ.สาขา ประกอบไปด้วย 5 รายงาน ดังนี้ รายงานสถานการณ์อุทกภัย รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง รายงานการจ่ายน้ำฟรี รายงานการส่งสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง รายงานสรุปจำนวนปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง

18 รายงานอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : รายงานสถานการณ์อุทกภัย 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

19 รายงานอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : รายงานสถานการณ์อุทกภัย

20 รายงานอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

21 รายงานอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง

22 รายงานอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : รายงานการจ่ายน้ำฟรี 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

23 รายงานอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : รายงานการจ่ายน้ำฟรี

24 รายงานอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : รายงานการส่งสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

25 รายงานอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : รายงานการส่งสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง

26 รายงานอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : รายงานสรุปจำนวนปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง 1: เลือกเงื่อนไขที่ต้องการเรียกดูรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการ เรียกดูรายงาน

27 รายงานอุทกภัยและภัยแล้ง
หน้าจอ : รายงานสรุปจำนวนปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google