งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e - GP สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e - GP สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e - GP สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

2 การบันทึกข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP) โดยการ LOGIN ด้วยรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของหน่วยงานเพื่อดาเนินการสร้างโครงการการจัดซื้อ จัดจ้างในระบบ e-GP โดยมีรายละเอียดการบันทึก ข้อมูลราคากลาง ดังต่อไปนี้ 1. การบันทึกข้อมูลราคากลางในขั้นตอนการ เพิ่มโครงการ 1.1 หน้าจอเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลที่มี * ให้ครบทุกรายการ การบันทึกข้อมูลราคากลางจะต้องบันทึกทุกวิธีการ จัดหา และทุกประเภทการจัดหา โดยให้กดปุ่ม “ ระบุ รายละเอียด

3

4 แล้วจะปรากฏหน้าจอการบันทึกราคากลาง

5 การแก้ไขข้อมูลราคากลาง เงื่อนไขการแก้ไขข้อมูลราคากลาง 1. การจัดหาด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา สามารถแก้ไข ได้ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในบอลบันทึกรายชื่อผู้ขอรับ เอกสาร / ซื้อเอกสาร 2. การจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ไขได้ ดังนี้ บอล 2 ( ร่างทีโออาร์และร่างเอกสารประกวดราคา ) ถ้าบอลเป็นพื้น ฟ้า เครื่องหมายถูก จะไม่สามารถแก้ไขราคากลางได้ เพราะนั้น หมายความว่าได้เอา TOR ขึ้นเว็บไซต์แล้ว หากจะแก้ไขจะต้อง ไป กดปุ่มปรับปรุงในบอล 3 ( ปรับปรุงร่างทีโออาร์ และ ร่างเอกสาร ประกวดราคา ) บอล 3 ปรับปรุงฯ จะแก้ไขราคากลางได้ก็ต่อเมื่อมีการกดปุ่ม ปรับปรุงฯ ถ้าบอลเป็นพื้นฟ้า เครื่องหมายถูก เมื่อไหร่จะแก้ไขไม่ได้ ซึ่งการแก้ไขราคากลางระบบจะย้อนให้เข้ากลับไปแก้ไขในขั้นตอน “ จัดทาร่าง TOR” การจัดหาโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากข้อ 1. และ 2. สามารถ แก้ไขได้ ก่อนบันทึกข้อมูลในบอลบริหารสัญญา

6 การแก้ไขราคากลาง กรณีที่โครงการอยู่สถานะ “ เพิ่มโครงการ ” ยังไม่ได้เข้าสู่ ขั้นตอนการ ทำงานที่เป็นลูกบอลหากต้องการแก้ไขราคากลาง จะต้องกลับไปแก้ไขที่เมนูงาน “ รายการโครงการ ”

7 เมื่อเลือกเมนูงาน “ รายการโครงการ ” จะปรากฏหน้าจอ ค้นหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และเลือกโครงการที่ ต้องการแก้ไข ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่ คอลัมน์ข้อมูลโครงการ โดยกด “ รายละเอียด / แก้ไข ” จะ ปรากฏหน้าจอบันทึกราคากลาง ตามภาพ

8

9 กรณีที่โครงการได้เข้าสู่ขั้นตอนการทางานที่เป็นลูกบอลแล้ว หากต้องการแก้ไขราคากลางจะต้องกลับไปแก้ไขที่เมนูงาน “ แก้ไขราคากลาง ” และเลือกโครงการที่ต้องการแก้ไข ตามภาพ

10 ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ แก้ไขราคากลาง

11 ผู้ใช้งาน โดยกด “ รายละเอียด / แก้ไข ” จะปรากฏหน้าจอ บันทึกราคากลาง

12 การเปิดเผยข้อมูลราคากลางที่หน้า เว็บไซต์ การจัดหาใดก็ตามที่มีประกาศเชิญชวน เช่น วิธีสอบ ราคา ประกวดราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธี คัดเลือก การจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธี คัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด และการจ้างออกแบบและ ควบคุมงานโดยวิธีพิเศษโดยการประกวดแบบ จะ เปิดเผยพร้อมกับการประกาศ เชิญชวนที่หน้าเว็บไซต์

13 ผู้สนใจเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th แล้วกด “ ค้นหาประกาศ ” จะปรากฏหน้าจอเงื่อนไขค้นหาประกาศ

14

15 คำอธิบาย 1. ตัวเลือกประเภทประกาศ ให้เลือก ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน แสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

16 คำอธิบาย ( ต่อ ) 2. เลือกวิธีการจัดหา ให้เลือก ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา พิเศษ กรณีพิเศษ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จ้างออกแบบโดยวิธีตกลง จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบประกวดแบบ จ้างออกแบบโดยวิธีพิเศษ

17 คำอธิบาย ( ต่อ ) 3. เลือกประเภทการจัดหา ให้เลือก ซื้อ จ้างก่อสร้าง จ้างทาของ / จ้างเหมาบริการ เช่า จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน จ้างออกและควบคุมงาน


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e - GP สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google