งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด (MCH)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด (MCH)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด (MCH) เพื่อประกอบการประเมินตัวชี้วัด

2 ตัวชี้วัด หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด (MCH)
หญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ หญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ จากหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อน 12 สัปดาห์ จากหญิงคลอด ที่มีประวัติได้รับการดูแลก่อนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ์ วัดผลที่ PCU จากประชาชนในเขตรับผิดชอบ ใช้ข้อมูลจาก PCU โดย PCU ต้องบันทึกข้อมูลการให้บริการและเก็บข้อมูล ประชาชนในเขต ที่ไปรับบริการจากหน่วยอื่นมาบันทึก

3 คณะทำงานพัฒนาข้อมูล MCH พบประเด็นที่ต้องปรับปรุง 6 ข้อ
PCU บันทึกข้อมูล ผิดช่อง PCU อยากได้ข้อมูลประวัติการเข้าตรวจท้องของคนที่มาฝากครรภ์ โปรแกรมประมวลผล แสดงผลการคำนวณผลงานไม่ถูกต้อง ผู้บริหาร ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม ควบคุมกำกับ ข้อมูลการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ/ผ่านเกณฑ์ ยังไม่ถูกนำเข้ามาในระบบ การบันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์/หญิงคลอด ของ PCU บางแห่งต่ำกว่าข้อมูลจริง

4 1. PCU บันทึกข้อมูล กรณี ประชาชนในเขตไปรับบริการที่หน่วยอื่น ผิดช่อง
โรงพยาบาล ทั้ง 4 แห่ง บันทึกผิดหมดเลย รพ.สต. ส่วนมากบันทึกถูกต้องแล้ว แนวทางการแก้ไข - แจ้งในการประชุมคณะทำงานแล้ว - ทำหนังสือแจ้งเป็นทางการ

5 ขั้นตอนที่ 1 นำหญิงตั้งครรภ์รายใหม่มาลงทะเบียนในระบบงานบัญชี 2

6 ผิดที่ ขั้นตอนที่ 2 เข้าไปที่หญิงตั้งครรภ์ที่ลงทะเบียนแล้ว
บันทึกข้อมูลการรับบริการที่ช่อง เพิ่ม Visit

7 ขั้นตอนที่ 3 บันทึกข้อมูลลงทะเบียนวันและประเภทมารับบริการ

8 ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลการรับบริการ ตรวจก่อนคลอด

9 ข้อมูลที่ส่งให้ PCU ประกอบด้วย หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ ที่อยู่
จากการที่ ICT ได้จัดทำข้อมูลหญิงที่มาฝากครรภ์และมาคลอดที่ รพ. ทั้ง 4 แห่ง โดยแยกข้อมูลส่งให้เป็นราย PCU ข้อมูลที่ส่งให้ PCU ประกอบด้วย หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ ที่อยู่ รพ.ที่ฝากครรภ์/คลอด วันที่ฝากครรภ์/กำหนดคลอด/วันคลอด แนวทางการแก้ไข - งาน ICT ได้ทำการเพิ่มข้อมูลให้แล้ว

10 โปรแกรม Automatic Data MCH

11

12

13 ข้อมูล ประวัติการฝากครรภ์ ....... เพิ่มให้แล้ว
ข้อมูล ประวัติการฝากครรภ์ เพิ่มให้แล้ว

14

15 3. โปรแกรมประมวลผล HosXP_PCU แสดงผลการคำนวณผลงาน
ฝากท้อง 5 ครั้ง ไม่ถูกต้อง ครั้งที่ อายุครรภ์(สัปดาห์) ช่วงอายุครรภ์ที่ตรวจ (+_ 2 Wk) 1 ภายใน 12 สัปดาห์ 0 – 12 2 18 16 – 20 3 26 24 – 28 4 32 30 – 34 5 38 36 – 40

16 การแก้ไข คือ ตั้งค่าในตารางประมวลผลเกณฑ์คุณภาพให้ถูกต้อง
ตาราง person_anc_preg_week รพ. จะประสาน admin ให้ทราบ รพ.สต. ให้ทำการปรับแบบอัตโนมัติ (Basedatasynchonize)

17 **เมื่อทำการ base data แล้วให้ทำการกด recalc อีกครั้ง เพื่อให้ระบบได้ประมวลผลใหม่

18

19 4. ผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ/CUP และ รพ
4. ผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ/CUP และ รพ. ต้องการข้อมูลผลการดำเนินงาน ราย PCU เพื่อใช้ติดตาม ควบคุมกำกับผลงาน แนวทางการแก้ไข - งาน ICT กำลังดำเนินการ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 wk

20 เครื่องมือในการควบคุมกำกับ

21 5. ข้อมูลการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ/ผ่านเกณฑ์ ยังไม่ถูกนำเข้ามาในระบบ
ข้อมูลหญิงท้อง ที่ไปฝากครรภ์ ที่คลินิก มีจำนวนมากถึง 50 – 60 % ของหญิงคลอดที่ รพ.ทั้งหมด จากข้อมูล คนมาคลอด ประมาณ 1,900 – 2,000 คน ต่อไป แต่พบการฝากครรภ์ที่ โรงพยาบาลเพียง 800 – 900 คน เท่านั้น จากข้อมูลคนที่มาคลอดที่ รพ.นครนาย พบมากกว่าร้อยละ 50 ฝากท้องที่คลินิค การฝากครรภ์ที่คลินิก เป็นการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ/ผ่านเกณฑ์ จริงหรือ คนไข้สิทธิ ข้าราชการ/ประกันสังคม เกือบทั้งหมดฝากพิเศษที่คลินิก ... มีการศึกษา,ฝากท้องเร็ว,มาตามนัด,มีเงิน คนไข้สิทธิ UC บางคนที่มีเงินฝากพิเศษที่คลินิก แล้วใช้สิทธิคลอดฉุกเฉินที่ รพ. ... มาตามนัด,มีเงิน จากการเก็บข้อมูล ของงานส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ส่วนมากได้เกณฑ์คุณภาพ

22 ทำอย่างไร ...... จึงจะได้ข้อมูล จากคลินิกมาส่งต่อให้ PCU
ฝากท้อง คลอด PCU

23 ทำอย่างไร ...... จึงจะได้ข้อมูล จากคลินิกมาส่งต่อให้ PCU
ฝากท้อง คลอด Tool Automatic data PCU (งานส่งเสริมสุขภาพรับผิดชอบประสานงาน)

24 6. การบันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์/หญิงคลอด ของ PCU บางแห่งต่ำกว่าข้อมูลจริง

25


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด (MCH)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google