งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย สรวิศ เตธัญญวรากูล ปวช.3/2 นาย ศิวกร มาลี ปวช.3/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย สรวิศ เตธัญญวรากูล ปวช.3/2 นาย ศิวกร มาลี ปวช.3/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย สรวิศ เตธัญญวรากูล ปวช.3/2 นาย ศิวกร มาลี ปวช.3/2

2

3 ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ มาใช้ในด้านการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยนำมาจัดทำเป็น สื่อการเรียนการสอน เช่น โปรแกรม มัลติมีเดียต่างๆ มาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทำให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นคำว่าคอมพิวเตอร์ ถ้าแปลกันตรงตัวตามภาษาอังกฤษ จะหมายถึงเครื่องคำนวณดังนั้นถ้ากล่าวอย่างกว้างๆ เครื่องคำนวณที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องกลไกล หรือเครื่องไฟฟ้า ต่างก็จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น ลูกคิดที่เคยใช้กันในร้านค้า ไม้บรรทัด คำนวณ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือประจำตัววิศวกรในยุคยี่สิบปีก่อน หรือเครื่องคิดเลข ล้วนเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

4 เพื่อที่จะได้ศึกษาการทำสื่อการเรียนการสอนด้วย โปรแกรมที่ใช้ทำ เพื่อรู้องค์ประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ ) เพื่อสามารถนำไปใช้ศึกษา องค์ประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ )

5 3.1 สามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอน องค์ประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ ) 3.2 สามารถนำไปใช้ศึกษาในระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ได้

6 กลุ่มนักศึกษา อาชีวะ ปวช สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนประชาบำรุง

7 - หาข้อมูลและรวบรวม - เข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ - จัดทำเอกสาร - ดำเนินการสร้างโครงการ

8

9 โรงเรียนประชาบำรุง

10 เชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถาม ชอบ ไม่ชอบ และรายละเอียด เชิงปริมาณ แบบทดสอบก่อนหลังเรียน ที่อยู่ในตัวสื่อการเรียนการสอน

11 ได้สื่อการเรียนการสอน องค์ประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ ) ได้นำไปใช้ในการศึกษา องค์ประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ )

12

13 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ ) มากที่สุดได้แก่ 1. สามารถนำโปรแกรมไปใช้งานใน ชีวิตประจำวันได้ ได้ 4.08 สามารถนำโปรแกรมไปใช้งานใน ชีวิตประจำวันได้ สรุปว่าโปรแกรมที่ทำจากหนังสือเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้สะดวก ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรเกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ ) น้อยที่สุดได้แก่ 1. คุณเข้าใจองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ได้ 3.72 สรุปว่าความเข้าใจต่อความรู้องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอ เนื้อหาอาจเข้าใจยาก

14

15 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ โปรแกรม CAI องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ ) มีระดับความพึงพอใจ มาก ที่สุดได้แก่ปวช. ชาย 4.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อโปรแกรม CAI องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ ) มีระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุดได้แก่ ปวส. หญิง 3.9

16 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 5.1 สรุปผลการทดลอง ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ ) มากที่สุดได้แก่ 1. สามารถนำโปรแกรมไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ ได้ 4.08 สามารถนำโปรแกรมไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ 2. ประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม ได้ 4.02 ประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม 3. การเข้าถึงเนื้อหา ได้ 3.98 การเข้าถึงเนื้อหา สรุปว่าโปรแกรมที่ทำจากหนังสือเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สะดวก ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโปรเกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ( ฮาร์ดแวร์ ) น้อยที่สุดได้แก่ 1. คุณเข้าใจองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ได้ 3.72 2. ความเข้าใจต่อการทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้ 3.74 3. เรียนรู้และสามารถใช้โปรแกรมได้ด้วยตนเอง ได้ 3.86 สรุปว่าความเข้าใจต่อความรู้องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอ เนื้อหาอาจเข้าใจยาก

17

18

19  มีอยู่ 5 part  Part 1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ >>>> องค์ประกอบ คอมพิวเตอร์ (hardware)  Part 2 เลือกซื้อชิ้นส่วนมาประกอบคอม  Part 3 ลงมือประกอบคอมด้วยตนเอง  Part 4 ติดตั้ง windows และดูแลแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์  Part 5 ดูแล แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

20 เช่น CPU คือ สมองของคอมพิวเตอร์ Chipset คือ หัวใจของการควบคุมระบบ เราจะมีการบอกศัพท์ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย


ดาวน์โหลด ppt นาย สรวิศ เตธัญญวรากูล ปวช.3/2 นาย ศิวกร มาลี ปวช.3/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google