งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการใช้งานโปรแกรม POFF3 สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการใช้งานโปรแกรม POFF3 สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการใช้งานโปรแกรม POFF3 สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข

2 วัตถุประสงค์การประชุมฯ 1. แจ้งผลการสำรวจความพร้อมของศูนย์ฯ ที่มีความ แตกต่างกันไปตามปัจจัย (4M) บริบท และ ความต้องการของศูนย์ฯ 2. อธิบายกระบวนการและขั้นตอน ก่อนการใช้งาน โปรแกรม POFF3  การจัดทำรายชื่อชุมชน เพื่อเทียบโอนชื่อชุมชน ( เก่า - ใหม่ )  การจัดเตรียมฐานข้อมูลเดิม ( POFF2.1) ให้พร้อมก่อนการ ถ่ายโอน (clean data)  วิธีการและระยะเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลและ set ระบบ 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน POFF3 Model ของศูนย์ฯ นำร่อง 4. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม POFF3 ร่วมกัน 5. การตัดสินใจเลือกกำหนดการใช้งานโปรแกรม POFF3

3 การจัดทำแผนการใช้งาน โปรแกรม POFF3 ศูนย์บริการสาธารณสุขขยายผล 56 แห่ง

4 ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือก 1. ระยะเวลาในการเทียบโอนชื่อชุมชน ( เก่า - ใหม่ ) 2. ความต้องการถ่ายโอนข้อมูลเดิม POFF2.1 2.1 ไม่ต้องการ สามารถใช้งานโปรแกรม POFF3 ได้ ภายหลังเทียบโอนชื่อชุมชนเรียบร้อยแล้ว 2.2 ต้องการถ่ายโอนข้อมูล 2.1 ดูระยะเวลา การ clean data ของศูนย์ฯ และเลือกช่วงเวลาใน ( ร่าง ) แผนปฏิบัติงานฯ

5 องค์ประกอบ ( ร่าง ) แผนการใช้งาน POFF3 1. แบ่งศูนย์ฯ เป็นกลุ่มๆ ละ 4 ศูนย์ฯ 2. มีจำนวนกลุ่ม 1-14 ( จากผลการสำรวจ ความพร้อมฯ ) 3. แบ่งขั้นตอนและกิจกรรม (7 ขั้นตอน ) 1. วันที่ศูนย์ฯหยุดใช้โปรแกรม 2.1 2. วันที่ส่วนกลาง ถ่ายโอนข้อมูล 3. วันที่ส่วนกลาง set ระบบ 4. วันที่ส่วนกลาง set pw /un 5. วันที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบข้อมูลเดิมใน POFF3 6. วันที่เริ่มใช้งาน POFF3 7. วันที่ศูนย์ฯ บันทึกข้อมูลได้ อ.- ศ (9- 16 น ) 4. วัน / เดือนที่ดำเนินการ ( ก. พ - มิ. ย ) 5. แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ ประสานงาน เป็นต้น

6 คำถามที่พบบ่อย ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในโปรแกรม POFF3  การตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อน (POFF2.1) ทำอย่างไร  การเทียบโอนชุมชนทำอย่างไร  การจัดทำขอบเขตและแผนที่ชุมชนทำอย่างไร  กรณีที่ศูนย์มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบ้านในชุมชน และบ้านเลข ทีเปลี่ยนจะทำอย่างไร  การถ่ายโอนข้อมูลจาก POFF2.1 ไป 3 การจัดการเอกสารและข้อมูล  แบบบันทึกข้อมูลค่อนข้างมากและซ้ำซ้อน สามารถลดจำนวน ลงได้บ้างหรือไม่ เช่น ใบ 9 วัย MIS 52 หน้า เป็นต้น  ถ้าต้องการการสนับสนุนแบบบันทึกเพิ่ม จะทำอย่างไรฯ

7 http://203.155.220. 171/phn www.bangkok.go.th /poff E-mail: voranut_neat@hotm ail.com


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการใช้งานโปรแกรม POFF3 สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google