งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“งานทะเบียนและข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“งานทะเบียนและข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “งานทะเบียนและข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา”
โดย รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

2 การเพิ่ม-ลดและถอนรายวิชา
การขอเพิ่มรายวิชา วันแรกนับจากเปิดภาค การขอลดรายวิชา ภายใน 5 สัปดาห์แรก การถอนรายวิชา หลัง 5 แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์ (เกรด W) **การลดรายวิชา/หน่วยกิต ภายใน 5 วันแรกนับจากเปิดภาคจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (แต่มีค่าธรรมเนียม 50 บาท/ครั้ง)

3 จำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนต่อภาค
การลงทะเบียน Course work ผู้ร่วมเรียน รายวิชานอกเหนือจาก หลักสูตรกำหนด Thesis โครงร่างยังไม่ผ่าน ผ่านโครงร่างแล้ว < 3 นก. >3 ถึง <15

4 การเพิ่ม-ลดวิชา VS การเพิ่ม-ลดหน่วยกิต
- วิชาปกติ (ทั้งวิชา) - thesis (ทั้งหมด) การเพิ่ม-ลดวิชา - thesis (หน่วยกิตบางส่วน) กรณีที่ได้ลงทะเบียนในภาคนั้นไปแล้ว การเพิ่ม-ลดหน่วยกิต ตัวอย่าง การลดหน่วยกิต เดิมลง thesis ไว้ หน่วยกิต ต้องการลดให้เหลือ หน่วยกิต ให้ใส่จำนวนหน่วยกิตที่ลดลง หน่วยกิต 4

5 ข้อควรจำ ลงทะเบียนวิชานอกหลักสูตรให้ยื่นคำร้องขอ S/U ภายใน 10 วันนับจากเปิดภาค 2. ลงทะเบียนวิชา ป.ตรี ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้

6 ลงทะเบียนผิดหลักสูตร (เก่า/ใหม่)
ลงทะเบียนผิดรหัสวิชา เช่น Thesis ลงทะเบียนแต่ไม่กดปุ่มยืนยัน (ต้องกดปุ่มยืนยัน 2 ครั้ง) ข้อผิดพลาด ที่ควรระวัง ไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ไม่ดำเนินการตามกำหนดปฏิทินการศึกษา เช่น การลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชา การชำระเงิน ฯลฯ ให้ Password ผู้อื่นใช้ และ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

7 การนับระยะเวลาการศึกษา

8 การลาพักการศึกษา ภายใน 10 วันนับจากเปิดภาค คุณสมบัติ
- ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์นานเกิน 3 สัปดาห์ (มีใบรับรองแพทย์) - มีความจำเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 - ไม่ลงทะเบียนเรียน ระยะเวลาการยื่นคำร้อง ยังไม่ลงทะเบียน ภายใน 10 วันนับจากเปิดภาค ลงทะเบียน ภายใน 5 สัปดาห์ (ยกเลิกรายวิชา) หลัง 5 สัปดาห์ (W ทุกรายวิชา)

9 ยื่นคำร้องภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา
การรักษาสถานภาพ คุณสมบัติ - ลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว - รอ Defense วิทยานิพนธ์ - ส่งเล่มแล้ว แต่จบในภาคถัดไป ยื่นคำร้องภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา

10 การลาออก นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอลาออก
จากการเป็นนักศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ คณบดีสำนักวิชา ยื่นภายใน 11 วัน ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน นับจากเปิดภาค หลัง 11 วัน ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน

11 การสอบภาษาต่างประเทศ (EPT) นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ลงทะเบียนวิชา English Proficiency Test ( EPT) ด้วยตนเอง ที่ “reg.sut.ac.th” ภายใน 10 วันนับจากเปิดภาค **กรณีเลยกำหนดให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา แต่ต้องไม่เกินสัปดาห์ที่ 6 นศ.ปริญญาเอกต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศภายใน 9 ภาค นับจากภาคแรกที่เข้าศึกษา 3. ค่าธรรมเนียมการสอบในครั้งที่ 4 ของการสมัครสอบ 1,000 บาท/ครั้ง

12 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)
นักศึกษาขั้นปริญญาโท - แบบ ก1 และแบบ ก2 ต้องสอบประมวลความรู้ ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ภาคฯ นับจากภาคฯแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น นักศึกษา - ขยายเวลาได้ โดยความ เห็นชอบของ กก.สำนักวิชา - แผน ข ต้องสอบประมวลความรู้ เมื่อมี นก.สอบได้ครบถ้วนตามที่ หลักสูตรกำหนด - ต้องสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 ภาคฯ ถัดจากภาคฯที่มี นก. สอบได้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะพ้น สภาพการเป็นนักศึกษา - ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบ ของ กก.สำนักวิชา

13 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
นักศึกษาขั้นปริญญาเอก - ต้องสอบวัดคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายใน 6 ภาคฯ นับจากภาคฯแรก ที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา - ขยายเวลาได้ โดยความ เห็นชอบของ กก.สำนักวิชา

14 การขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
แรกเข้า 5 ภาค 7 ภาค ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท - ต้องได้รับอนุมัติภายใน 5 ภาคฯ นับจากภาคฯแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น นักศึกษา - ขยายเวลาได้ โดยความ เห็นชอบของ กก.สำนักวิชา ปริญญาเอก - ต้องได้รับอนุมัติภายใน 7 ภาคฯ นับจากภาคฯแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็น นักศึกษา - ขยายเวลาได้ โดยความ เห็นชอบของ กก.สำนักวิชา

15 การสอบภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาขั้นปริญญาเอก - ต้องสอบภาษาต่างประเทศให้ผ่านภายใน 9 ภาคฯ นับจากภาคฯแรก ที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ไม่สามารถขอ ขยายเวลาได้) - มทส. จัดสอบ GEIII และ EPT ขอยกเว้นการสอบฯ ได้หากมีผลสอบ TOEFL/IELTS/ TOEIC ตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่เกินกำหนดอายุการนำผลคะแนนมาใช้

16 สรุประยะเวลาการสอบของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระดับ สอบประมวลความรู้ อนุมัติโครงร่างฯ ขั้นปริญญาโท แบบ ก1 และ ก2 4 ภาค 5 ภาค ระดับ สอบวัดคุณสมบัติ อนุมัติโครงร่างฯ สอบภาษา ตปท. ขั้นปริญญาเอก 6 ภาค 7 ภาค 9 ภาค

17 ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2

18

19 การให้บริการนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt “งานทะเบียนและข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google