งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบันทึก ข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และแบบกรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) ทางระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ 3, 6 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ระบบการจัดทำ ขต/งด รอบที่ 1 กันยายน จัดทำ TOR รอบที่ 1 กุมภาพันธ์ จัดทำ JA รอบที่ 1 รอบที่ 2 มีนาคม จัดทำ TOR รอบที่ 2 สิงหาคม จัดทำ JA รอบที่ 2

3 การเข้าสู่ระบบการบันทึก TOR,JA
เปิด Internet Explorer เข้าระบบ MIS ของคณะ โดยพิมพ์ “mis” ในช่อง address ทำการ login เข้าหน้าสีฟ้า เลือกรายการ(เมนูด้านซ้าย) “TOR-JA(สายสนับสนุน)”

4 ลำดับการบันทึกข้อมูลในระบบ
ทำการบันทึกมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (จะบันทึกเพียงครั้งเดียว หากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง-ระดับ จึงจะทำการบันทึกใหม่) บันทึก TOR บันทึก JA บันทึกการประเมินตนเอง Upload เอกสารประกอบการประเมิน (หากมี) กรอกข้อมูลวันลา

5 ขั้นตอนการบันทึกมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เมนูหัวข้อ “กรอกข้อมูล” ให้เลือกรายการ “มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง” เลือก “เพิ่ม” ทำการบันทึกข้อมูล โดยจะต้องกรอกทุกช่อง หากช่องใดไม่มีข้อมูลให้ใส่ “-” กรอกเรียบร้อยแล้วกด “บันทึก” การแก้ไข ให้เลือกเมนู “แก้ไข” จะสามารถทำการแก้ไขได้เช่นเดียวกันกับการเพิ่ม หากต้องการลบรายการเดิมทิ้งให้กด “ลบ”

6 ขั้นตอนการบันทึก TOR เมนูหัวข้อ “กรอกข้อมูล” ให้เลือกรายการ “TOR-JA”
เลือก “เพิ่ม” เลือกรอบการประเมิน และปีที่ประเมิน (ตามปีงบประมาณ) กด “ตกลง” จอภาพจะแสดงรายการช่องต่างๆ ให้กรอก กรอกเฉพาะส่วนของ TOR เท่านั้น กรอกเรียบร้อยแล้วกด “บันทึก”

7 ข้อแนะนำในการบันทึกข้อมูล TOR
ให้ระบุด้วยว่างานที่ปฏิบัตินั้น เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือไม่ ลักษณะงานเป็น งานหลัก, รอง หรืออื่นๆ สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ให้ระบุประเภทของการบริหารงานด้วย ถ้างานนั้นเข้าข่าย ปริมาณงานให้คำนวณเป็นชั่วโมง โดยใช้วิธีประมาณหรือ เฉลี่ยต่อครั้งแล้วคูณจำนวนครั้งที่ทำ ช่องที่ด้านหลังมีเครื่องหมาย * จะต้องกรอก หากไม่กรอกระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้

8 ขั้นตอนการบันทึก JA เมนูหัวข้อ “กรอกข้อมูล” ให้เลือกรายการ “TOR-JA”
เลือกปีที่ประเมิน (ตามปีงบประมาณ) และรอบการประเมิน กด “แสดง” จอภาพจะแสดงการปฏิบัติงานตาม TOR ที่ได้กรอกไว้ทั้งหมดมาให้ เรียงลำดับตามลำดับที่ได้กำหนดไว้แล้ว เลือกรายการที่จะบันทึก JA แล้วกด หลังรายการที่เลือก จอภาพจะแสดงแบบบันทึกให้ทำการกรอก JA เมื่อกรอกเรียบร้อยให้กด “บันทึก”

9 ขั้นตอนการบันทึก ประเมินตนเอง
เมนูหัวข้อ “กรอกข้อมูล” ให้เลือกรายการ “ประเมินตนเอง” กด “เพิ่ม” เลือกรอบการประเมิน และปีที่ประเมิน (ตามปีงบประมาณ) กด “ตกลง” จอภาพจะแสดงแบบบันทึกรายการประเมินตนเองมาให้ เมื่อกรอกเรียบร้อยให้กด “บันทึก” *** ใน 1 รอบการประเมิน จะทำการบันทึกการประเมินตนเองเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ***

10 ขั้นตอนการ Upload เอกสารประกอบ
เมนูหัวข้อ “กรอกข้อมูล” ให้เลือกรายการ “เอกสารประกอบ” เลือก “เพิ่ม” ใส่ลำดับเอกสาร เรื่องของเอกสาร เลือกปีที่ประเมิน (ตามปีงบประมาณ) และรอบการประเมิน กด “บันทึก” จอภาพจะแสดงรายการเอกสารประกอบ เลือกรายการที่จะ Upload ไฟล์ แล้วกด หลังรายการที่เลือก จอภาพจะแสดงแบบบันทึก ให้เลือก “แนบไฟล์ใหม่..” ทำการ upload ไฟล์ที่ต้องการ

11 ขั้นตอนการบันทึก วันลา
เมนูหัวข้อ “กรอกข้อมูล” ให้เลือกรายการ “ข้อมูลวันลา” กด “เพิ่ม” เลือกรอบการประเมิน และปีที่ประเมิน (ตามปีงบประมาณ) กด “ตกลง” จอภาพจะแสดงแบบบันทึกวันลา ให้ทำการใส่จำนวนวันลาทั้งหมด เมื่อกรอกเรียบร้อยให้กด “บันทึก” *** สามารถตรวจข้อมูลวันลาได้จากเมนู ข้อมูลประกอบ ***

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google